Witam na stronie MOPR Krosno   Click to listen highlighted text! Witam na stronie MOPR Krosno Powered By GSpeech

Zmiana wielkości czcionki

A- A A+
Czwartek, 14 drudnia 2017 r. Godzina: .
Imieniny: Alfreda, Izydora
Get Adobe Flash player
ŚWIADCZENIA RODZINNE W OKRESIE ZASIŁKOWYM OD 1-XI-2015 DO 31-X-2016
PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. ( tj. z 2015 r poz. 114 ze zm..), Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz. U. z 2013 r., poz. 3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 20115 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, oraz wysokości zasiłku dla opiekuna oraz wysokości świadczeń rodzinnych ( Dz. U. z 2015 r. , poz. 693). Od dnia 1 września 2006 r. dla osób zamieszkałych na terenie miasta Krosna wszystkie świadczenia rodzinne  są przyznawane i wypłacane będą tylko i wyłącznie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie, ul. Piastowska 58, Dział Świadczeń Rodzinnych

ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJACE W OKRESIE ZASIŁKOWYM
 
ZASIŁEK RODZINNY

Przysługuje jeżeli dochód rodziny za rok 2014 w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł (764 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat.

Okres ten wydłuża się: 

- do 21 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy to studiów), 

- do 24 lat, jeśli dziecko uczy się lub studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Do ukończenia 24 roku życia przysługuje osobie uczącej się (pełnoletnia osoba, która się uczy i jednocześnie utrzymuje się samodzielnie, gdyż rodzice nie żyją, bądź od obojga zasądzono alimenty, pod warunkiem, że wyrok zasądzający alimenty musi być wydany przed osiągnięciem pełnoletniości przez osobę ucząca się)

Zasiłek nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się:

- pozostaje w związku małżeńskim, 

- zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie( np. w domu dziecka, pogotowiu opiekuńczym itd.) albo w rodzinie zastępczej 

- pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko

Zasiłek nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że: 

- rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,

- ojciec jest nieznany, 

- powództwo o alimenty zostało oddalone, 

- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego.

Wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2015 roku zależy od wieku dziecka (już nie od liczby dzieci w rodzinie) :

na dziecko do 5 lat - 95 zł miesięcznie

na dziecko powyżej 5 do 18 lat - 124 zł miesięcznie,

na dziecko powyżej 18 do 24 lat - 135 zł miesięcznie.

 
Załączniki do wniosku

- uwierzytelniną kopię dowodu osobistego obojga rodziców

- autoryzowany numer konta osobistego.

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka 

- orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne; - zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia; 

- zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej; 

- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów za rok 2016

- zaświadczenie z ZUS bądź od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości skadki zdrowotnej za 2016r

- oświadczenie członków rodziny ( na formularzu) prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (ryczałt lub karta podatkowa) o wysokości dochodów za rok 2016 r

- oświadczenie członków rodziny (na formularzu) o wysokości dochodów za rok 2014r niepodlegających opodatkowaniu 

- zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych 

- kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu ugody sądowej 

- zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów 

- kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się 

- kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Wysokość dodatku 1000 zł na każde dziecko – jednorazowo.

Załączniki do wniosku

Jak do zasiłku rodzinnego – odpowiednio

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, uprawnionemu do urlopu wychowawczego. Przez okres:

- 24 miesięcy, 

- 36 miesięcy- gdy urodzą się bliźnięta, trojaczki itd., 

- 72 miesięcy przy dziecku niepełnosprawnym (orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności) 

Wysokość dodatku 400 zł miesięcznie

Nie przysługuje, gdy:

- bezpośrednio przed urlopem wychowawczym rodzic zatrudniony był krócej niż przez 6 miesięcy, 

- podjął pracę w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

- dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w żłobku albo w przedszkolu, z wyjątkiem dziecka niepełnosprawnego przebywającego w żłobku albo w przedszkolu ze względów terapeutycznych oraz dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, 

- w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Załączniki do wniosku

Jak do zasiłku rodzinnego – odpowiednio i dodatkowo :

zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony; zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych; zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu.

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

Przysługuje:

Samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka tylko wówczas, gdy nie zostały zasadzone alimenty na rzecz dziecka, ponieważ:

drugi rodzic nie żyje,

ojciec dziecka jest nieznany.

Osobie uczącej się, gdy:

oboje z rodziców osoby uczącej się nie żyją,

ojciec jest nieznany.

 

Wysokość dodatku:

- 185 zł miesięcznie na każe dziecko, nie więcej niż 370zł miesięcznie na wszystkie dzieci,

- 265 zł miesięcznie w przypadku dziecka niepełnosprawnego (orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności)

Załączniki do wniosku

 

Jak do zasiłku rodzinnego – odpowiednio i dodatkowo : 

kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

Przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu jeśli w rodzinie wychowuje się co najmniej troje dzieci. Dodatek przysługuje w wysokości 90 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci o ile uprawnione są do zasiłku rodzinnego.

Załączniki do wniosku

Jak do zasiłku rodzinnego – odpowiednio.

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPELNOSPRAWNEGO

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki związane z dzieckiem niepełnosprawnym:

 

- do ukończenia 16 lat – przy orzeczeniu o niepełnosprawności, 

- od 16 do 24 lat – przy umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

 

Wysokość dodatku:

 

- 80 zł na dziecko do 5 lat, - 100 zł na dziecko od 5 do 24 lat. Załączniki do wniosku

Jak do zasiłku rodzinnego – odpowiednio.

 

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

 

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki szkolne związane z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

 

Wysokość 100 zł jednorazowo.

 

Załączniki do wniosku

 

Jak do zasiłku rodzinnego – odpowiednio.

 

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

 

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się : W związku z zamieszkiwaniem w miejscowości gdzie znajduje się szkoła ponadgimnazjalna lub artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoła podstawowa lub gimnazjalna, ale tylko w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Wysokość dodatku 105 zł miesięcznie. W związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości gdzie znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, a także artystyczna Wysokość dodatku – 63 zł miesięcznie

 

Załączniki do wniosku

 

Jak do zasiłku rodzinnego – odpowiednio i dodatkowo :

 

dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny; zaświadczenie szkoły; oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

 

Przysługuje : niezależnie od dochodu rodziny

 

niepełnosprawnemu dziecku 

osobie w wieku powyżej 16 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności 

osobie, która ukończyła 75 lat ( jeżeli nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego przysługującego w związku z pobieraniem świadczeń emerytalno – rentowych )

osobie powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. 

Wysokość zasiłku – 153 zł

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje :

 

osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, 

osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności; uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm. 3) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeśli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dziń opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość świadczenia wynosi 1300 zł.

 

Nie przysługuje, gdy :

 

osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego osoba wymagająca opieki jest w związku małżeńskim osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie

 

Art.17 świadczenie pielęgnacyjne

 

1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

1a. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

1b. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. poz 788 i 1529 oraz z 2013r. poz 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

 

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód następujących członków rodziny:

 

1)       w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:

a)       osoby wymagającej opieki

b)       rodziców osoby wymagającej opieki

c)       małżonka rodzica osoby wymagającej opieki

d)       osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko

e)       pozostających na utrzymaniu osób w lit. a - d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia

- z tym, że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz:

 

2) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

a) osoby wymagającej opieki

b) małżonka osoby wymagającej opieki

c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko

d) pozostających na utrzymaniu osób, o o których mowa w lit. a –c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku 

    życia

- z tym, że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,

   dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko

 

W przypadku, gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, i Nr 288, poz. 1690 oraz z 2012r. poz. 579), uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

W przypadku gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:

 

rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego

małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym

 

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

osoba sprawująca opiekę:

a.      ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

 

b.     ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

 

c.      legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

 

                        osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,

 

                        na osobę wymagająca opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury

 

                        członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

 

                        na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

 

                        na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

 

 

Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

Zasiłek dla opiekuna

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2014 r., pod poz. 567 opublikowana została ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wszczynane będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

 

 

W dniu 4 kwietnia 2014 r. została uchwalona ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2014 r. poz. 567). Przedmiotowa ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

 

1)  za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. 

(wraz z odsetkami),

 

2)  od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

 

 

 

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

 

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

 

a)     osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub

 

b)   na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się 

o zasiłek dla opiekuna. Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 15 maja 2014 r. do 15 września 2014 r.

 

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane będzie na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

 

Przy ustalaniu prawa do zasiłku dla opiekuna, organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych będzie się zwracał do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu sprawowania opieki, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Aktualizacja wywiadu przeprowadzana będzie co 6 miesięcy.

 

Ustawa nakłada na organy, które wypłacały świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r., obowiązek poinformowania - w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy - osoby, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r.,

o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.

 

W przypadku, gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy, ubiega się osoba której w okresie od dnia 31 grudnia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. wygasła decyzja przyznająca prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z powodu upływu terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługuje tej osobie w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2014 r., na warunkach dotyczących specjalnego zasiłku opiekuńczego, również jeśli osoba ta nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) wchodzi w życie z dniem 15 maja 2014 r.

 

 

 

Wnioski o zasiłek dla opiekuna należy składać w okresie od 15 maja 2014r. do 15 września 2014 r. w siedzibie Departamentu Świadczeń Rodzinnych

 

 

 

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu albo opiekunowi   faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922.00 zł.

 

Wniosek o wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wysokość zapomogi – 1000 zł na jedno dziecko

 

Do wniosku należy dołączyć:

Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka uwierzytelnione kopie dokumentu stwierdzające tożsamość obydwojga rodziców,

zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,

zaświadczenie z urzędu skarbowego albo oświadczenie członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu.

zaświadczenia z Urzędu Skarbowego pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów za rok 2013r

zaświadczenie z ZUS bądź od pracodawcy o wysokości skadki zdrowotnej za 2013r

 

Świadczenie Rodzicielskie

 

Zgodnie z art 17.c ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenie to przysługuje

1) matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem ust. 2;

 

2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;

 

Wysokość świadczenia do wypłaty wynosi 1000 zł na pełny miesiąc. Świadczenie jest podelne na dni. W przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez matkę uprawnioną do w/w świadczenia, jego wysokość jest pomniejszana o wysokość zasiłku dla bezrobotnych, pomniejszonego o zaliczkę na podatek. Świadczenie wypłacane jest do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

 

Od 01.01.2016r wchodzi w życie art.5  ust 3a ustawy o świadczeniach rodzinnych . Wprowadza on tzw. zasadę "złotówka za złotówkę" tzn., że w przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę uprawniającą rodzinę do świadczeń rodzinnych, przysługuje ona w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą o któą został przekroczony dochór rodziny. W przypadku, gdy wysokość zasiłków rodziny wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

 

TEL. 13 42 012 58

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech