Skip to main content

Krosno: Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie miasta Krosna – utrzymanie trwałości projektu pn. Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna
Numer ogłoszenia: 429862 – 2013; data zamieszczenia: 22.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 13 43 204 59, faks 13 43 204 59.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.moprkrosno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie miasta Krosna – utrzymanie trwałości projektu pn. Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie 7 opiekunów do prowadzenia 7 świetlic środowiskowych w godzinach popołudniowych na terenie miasta Krosna. Adresy świetlic: 1) Dzielnicowy Dom Ludowy – Puchatek, ul. Chopina 8, 38-400 Krosno. 2) Dzielnicowy Dom Ludowy – Polanka, ul. Decowskiego 46, 38-400 Krosno. 3) Dzielnicowy Dom Ludowy – Białobrzegi, ul. Kopernika 10, 38-400 Krosno. 4) Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Grunwaldzka 15, 38-400 Krosno. 5) Świetlica w Ogródku Jordanowskim, ul. Grodzka 20, 38-400 Krosno. 6) Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Prochownia 7, 38-400 Krosno. 7) Osiedlowy Dom Ludowy – Turaszówka, ul. Jana Pawła II 33, 38-400 Krosno. Prowadzenie świetlicy polegać będzie na sprawowaniu opieki dziennej nad dziećmi w świetlicy środowiskowej, w szczególności: 1. Opieka nad dziećmi – uczestnikami zajęć świetlicowych, organizacja tych zajęć, tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych, posiadanie wiedzy na temat dysfunkcji występujących w rodzinie. 2. Organizacja zajęć komputerowych w świetlicy oraz opieka nad dziećmi i młodzieżą biorącymi w nich udział. 3. Prowadzenie dokumentacji, w tym: wykazu przepracowanych godzin, sporządzanych oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego, listy obecności dzieci i młodzieży korzystających z komputerów z dostępem do Internetu zakupionych w ramach projektu. 4. Opieka nad zakupionym w ramach projektu sprzętem teleinformatycznym. 5. Współpraca z koordynatorem projektu. 6. Wykonywanie okresowych sprawozdań z pracy świetlicy. 7. Aktywne poszukiwanie nowych uczestników zajęć w świetlicy. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia dotyczące zatrudnienia przy wykonywaniu zamówienia osób bezrobotnych – zgodnie z art.29 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Prowadzenie każdej z 7 świetlic może wykonywać wyłącznie osoba bezrobotna. Wykonawca obowiązany jest udowodnić status osoby bezrobotnej, która będzie realizować daną część przedmiotu zamówienia poprzez złożenie do oferty zaświadczenia wydanego przez Urząd Pracy stwierdzającego status osoby bezrobotnej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia podzielony został na siedem części: Część I – prowadzenie świetlicy środowiskowej w Dzielnicowym Domu Ludowym – Puchatek. Część II – prowadzenie świetlicy środowiskowej w Dzielnicowym Domu Ludowym – Polanka. Część III – prowadzenie świetlicy środowiskowej w Dzielnicowym Domu Ludowym – Białobrzegi. Część IV – prowadzenie świetlicy środowiskowej w Szkole Podstawowej nr 5. Część V – prowadzenie świetlicy środowiskowej w Ogródku Jordanowskim. Część VI – prowadzenie świetlicy środowiskowej w Szkole Podstawowej nr 8. Część VII – prowadzenie świetlicy środowiskowej w Osiedlowym Domu Ludowym – Turaszówka.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.21.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku (dotyczy każdej z VII części zamówienia). Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje określone w § 26 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 135 ze zm.) tj. osobą, która: 1). a) ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub, b) ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku, uzupelnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub 2). posiada co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną. Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu wykazania spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest: a) podać imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia (dotyczy osoby z wykształceniem średnim) i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, b) złożyć oświadczenie stwierdzające, iż osoba ta posiada wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje. c) w przypadku osoby, o której mowa w pkt. 2) należy złożyć oświadczenie o posiadanym doświadczeniu. UWAGA! Prowadzenie każdej z 7 świetlic może wykonywać wyłącznie osoba bezrobotna. W związku z powyższym do oferty należy przedłożyć aktualne zaświadczenie wydane przez właściwy Urząd Pracy potwierdzające, że osoba która będzie realizować daną cześć zamówienia posiada status osoby bezrobotnej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Prowadzenie każdej z 7 świetlic może wykonywać wyłącznie osoba bezrobotna. W związku z powyższym do oferty należy przedłożyć aktualne zaświadczenie wydane przez właściwy Urząd Pracy potwierdzające, że osoba która będzie realizować daną cześć zamówienia posiada status osoby bezrobotnej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: a) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu i/lub podpisaniu umowy, b) w przypadku zawieszenia usług przez Zamawiającego; 2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT, b) rezygnacji z części zamówienia, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych usług. 3. Warunki zmian: a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego, b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów usług, c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.moprkrosno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE, ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2013 godzina 10:00, miejsce: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE, ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno, pokój nr 39 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. Obowiązujący czas pracy: 40 godzin miesięcznie. Harmonogram godzin pracy świetlic zostanie ustalony indywidualnie z każdym wykonawcą. Rozliczenia między Zamawiającym, a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich, zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Powyższe zasady porozumiewania się nie będą miały zastosowania do dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy, ze względu na konieczność zachowania formy tychże oświadczeń lub dokumentów przewidzianej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane lub przepisów Kodeksu cywilnego w przypadku pełnomocnictwa. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w powyższy sposób są: 1) Joanna Szklarska – Inspektor ds. kadr Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Krosno, ul. Piastowska 58, w godz. 7.30 do 15.30 – w sprawach merytorycznych, 2) Katarzyna Zajdel – Kierownik Działu Biuro Prawne Krosno, ul. Piastowska 58, w godz. 7.30 do 15.30 – w sprawach formalno – prawnych; Sposób porozumiewania się: a) pisemnie – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno z dopiskiem Świetlice środowiskowe, b) faksem – nr: 13 43 204 59, c) drogą mailową – poczta@moprkrosno.pl.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

Wykaz osób

Oferta MOPR

Umowa MOPR

SWIZ- MOPR

Ogłoszenie całość