Skip to main content

MOPR.341/1/13                                                            Krosno, 24.10.2013r.

 Zainteresowani wykonawcy
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie miasta Krosna – utrzymanie trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”.

   Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawców pytania dotyczące SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1:

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć, żeby ubiegać się o prowadzenie zajęć na jednej  ze świetlic. Czy w załączniku nr 2 czyli arkuszu Oferty trzeba w każdej z tych Świetlic mieszczących się w różnych placówkach wpisać miesięczną kwotę?

 

Odpowiedź nr 1:

Dokumenty, jakie należy złożyć do oferty są wymienione w pkt. 8.1.2. SIWZ. Ułatwieniem dla wykonawców w tym zakresie jest opracowany przez Zamawiającego załącznik nr 3.

Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na jedną część zamówienia tj. na jedną konkretną świetlicę środowiskową. Wykonawca w formularzu oferty może więc wpisać cenę za realizację usługi wyłącznie w odniesieniu do jednej wybranej przez siebie świetlicy.

 

Pytanie nr 2:

Czy osoba wykonująca to zlecenie musi być tyko zarejestrowana w Urzędzie Pracy w Krośnie?

Odpowiedź nr 2:

Do oferty należy przedłożyć aktualne zaświadczenie wydane przez właściwy Urząd Pracy potwierdzające, że osoba która będzie realizować daną cześć zamówienia posiada status osoby bezrobotnej. W SIWZ nie ma wymogu złożenia takiego oświadczenia wyłącznie przez bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Krośnie.