Skip to main content
Krosno, dnia 4.11.2013r.
 
Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

(art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno, zwany dalej Zamawiającym, w dniu 4.11.2013r. rozstrzygnął postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie miasta Krosna– utrzymanie trwałości projektu
pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”
, w którym kierowano się najniższą ceną brutto jako kryterium oceny ofert.

 

2. Na wykonanie przedmiotowego zadania wpłynęło 9 ofert złożonych przez następujących wykonawców:

1)    Małgorzata Stopyra, ul. Magurów 5/32, 38-400 Krosno,

2)    Agnieszka Leśniak, ul. Krakowska 45/14, 38-400 Krosno,

3)    Ewelina Swołkowicz, ul. Lelewela 8/3, 38-400 Krosno,

4)    Joanna Baran, ul. Maczka 22A, 38-400 Krosno,

5)    Joanna Kuraś, Dobieszyn 19,

6)    Anna Rogalska, ul. S. Batorego 5/20, 38-400 Krosno,

7)    Małgorzata Gałuszka, ul. Żwirki i Wigury 7/8, 38-400 Krosno,

8)    Anna Jaworska-Filip, ul. Klonowa 18, 38-400 Krosno,

9)    Magda Goleń, ul. Białobrzeska 103, 38-400 Krosno.

 

3. Ceny ofert:

1) 1020 zł/miesiąc za realizację III części zamówienia,

2) 672 zł/miesiąc za realizację V części zamówienia,

3) 720 zł/miesiąc za realizację VI części zamówienia,

4) 672 zł/miesiąc za realizację V części zamówienia,

5) 800 zł/miesiąc za realizację VII części zamówienia,

6) 400 zł/miesiąc za realizację V części zamówienia,

7) 710 zł/miesiąc za realizację IV części zamówienia,

8) 800 zł/miesiąc za realizację VII części zamówienia,

9) 697 zł/miesiąc za realizację VII części zamówienia.

 

4. Oferty nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 są zgodne z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty wykonawców nr 8 i 9 zostały odrzucone.

 

5. Uzasadnienie dokonanego wyboru: z uwagi na przyjęte kryterium oceny ofert Zamawiający podjął decyzję powierzeniu realizacji:

1)    III części zamówienia wykonawcy nr 1 (na realizację tej części zamówienia została złożona tylko jedna oferta);

2)    IV części zamówienia wykonawcy nr 7 (na realizację tej części zamówienia została złożona tylko jedna oferta);

3)    V części zamówienia wykonawcy nr 6 (wykonawca nr 6 złożył ofertę najkorzystniejszą cenowo)

4)    VI części zamówienia wykonawcy nr 3 (na realizację tej części zamówienia została złożona tylko jedna oferta);

5)    VII części zamówienia wykonawcy nr 5 (oferta nr 5 to jedyna oferta nie podlegająca odrzuceniu w tej części zamówienia).