Skip to main content

W celu utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Krosno.

 Praca na umowę- zlecenie w wymiarze 40 h w miesiącu, w okresie od listopada 2013 r. do grudnia 2014 r.

Liczba osób niezbędnych do wykonania zadań: 1

 
Miejsce wykonywania zadań:
 

1. Świetlica w Ogródku Jordanowskim, ul. Grodzka 20, 38-400 Krosno.

 
 
 
Zakres wykonywanych zadań:
 

1.      Opieka nad dziećmi – uczestnikami zajęć świetlicowych, organizacja tych zajęć, tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych, posiadanie wiedzy na temat dysfunkcji występujących w rodzinie.

2.        Organizacja zajęć komputerowych w świetlicy oraz opieka nad dziećmi
i młodzieżą biorącymi w nich udział.

3.      Prowadzenie dokumentacji, w tym: wykazu przepracowanych godzin, sporządzanych oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego, listy obecności dzieci i młodzieży korzystających z komputerów z dostępem do Internetu zakupionych w ramach projektu.

4.      Opieka nad zakupionym w ramach projektu sprzętem teleinformatycznym.

5.      Współpraca z koordynatorem projektu.

6.      Wykonywanie okresowych sprawozdań z pracy świetlicy.

7.      Aktywne poszukiwanie nowych uczestników zajęć w świetlicy.

 
 
Warunki zlecenia

Warunki dotyczące charakteru zlecenia i sposobu wykonywania zadań:

1. Praca w godzinach popołudniowych.

2. Konieczność przemieszczania się po terenie miasta Krosna w ramach wykonywanych zadań z podopiecznymi (wyjścia na pływalnię, do parku itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek wyjazdy poza teren Gminy.

 

Wymagania niezbędne do wykonywania zadań:

1. Ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub,

2. Ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku, uzupelnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub

3. Co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

 
 

Prowadzenie świetlicy może wykonywać wyłącznie osoba bezrobotna.

Zleceniodawca obowiązany jest udowodnić status osoby bezrobotnej,

poprzez złożenie do oferty zaświadczenia wydanego przez Urząd Pracy stwierdzającego status osoby bezrobotnej.

 
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Życiorys (CV) i list motywacyjny,

2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4. Kopia dowodu osobistego lub paszportu,

5. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub aktualne

6. Zaświadczenie o zatrudnieniu (w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku).

7.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10.Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona.

 
 
 

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Ośrodka ( pok. 39) lub przesłać pocztą tradycyjną
w terminie do 15 listopada 2013 r. – do godz. 11.00  na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Piastowska 58
38-400 Krosno

Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób:

Oferta na konkurs : Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Ogródku Jordanowskim – utrzymanie trwałości projektu pn: „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”.

 
Informacje dodatkowe:

Niezbędne dokumenty należy złożyć w orginale, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Dokumenty nieodebrane w ramach naboru w terminie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska zostaną komisyjnie zniszczone.

 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13-43-204-59 wew. 104

 
 
 
 

……………………………..                                                 ………………………………… Imię i nazwisko                                                                          Miejscowość, data

……………………………..
         Adres

Oświadczenia

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a ……………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym…………………………………………………………

wydanym przez …………………………………………………………………………………

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, iż:
– posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,
– nie byłem/byłam skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawianych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procedury rekrutacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

        ……………………………………
                                                                                                          (Podpis)