Skip to main content

W celu utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Krosno.

 
 

Praca na umowę- zlecenie w wymiarze 40 h w miesiącu, w okresie od lipca 2014 r. do grudnia 2014 r.

Liczba osób niezbędnych do wykonania zadań: 2

 
Miejsce wykonywania zadań:
 
1. Świetlica środowiskowa – 38-400 Krosno, ul. Chopina 8 

2. Świetlica środowiskowa – 38-400 Krosno, Białobrzegi, ul. Kopernika 10.

 
 
 
Zakres wykonywanych zadań:
 

1.      Opieka nad dziećmi – uczestnikami zajęć świetlicowych, organizacja tych zajęć, tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych, posiadanie wiedzy na temat dysfunkcji występujących w rodzinie.

2.        Organizacja zajęć komputerowych w świetlicy oraz opieka nad dziećmi
i młodzieżą biorącymi w nich udział.

3.      Prowadzenie dokumentacji, w tym: wykazu przepracowanych godzin, sporządzanych oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego, listy obecności dzieci i młodzieży korzystających z komputerów z dostępem do Internetu zakupionych w ramach projektu.

4.      Opieka nad zakupionym w ramach projektu sprzętem teleinformatycznym.

5.      Współpraca z koordynatorem projektu.

6.      Wykonywanie okresowych sprawozdań z pracy świetlicy.

7.      Aktywne poszukiwanie nowych uczestników zajęć w świetlicy.

 
 
Warunki zlecenia

Warunki dotyczące charakteru zlecenia i sposobu wykonywania zadań:

1. Praca w godzinach popołudniowych.

2. Konieczność przemieszczania się po terenie miasta Krosna w ramach wykonywanych zadań z podopiecznymi (wyjścia na pływalnię, do parku itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek wyjazdy poza teren Gminy.

 

Wymagania niezbędne do wykonywania zadań:

1. Ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub,

2. Ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub

3. Co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

 
 

Prowadzenie świetlicy może wykonywać wyłącznie osoba z potwierdzonym 2-letnim stażem pracy z dziećmi w świetlicy środowiskowej.

Zleceniodawca obowiązany jest udowodnić posiadane doświadczenie poprzez złożenie dokumentu potwierdzającego pracę z dziećmi.

 
 
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Życiorys (CV) i list motywacyjny,

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3. Kopia dowodu osobistego lub paszportu,

4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub aktualne

zaświadczenie o zatrudnieniu (w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku).

5.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8.Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona.

 
 
 

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Ośrodka ( pok. 39) lub przesłać pocztą tradycyjną
w terminie do 17 czerwca 2014 r. – do godz. 11.00  na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Piastowska 58
38-400 Krosno

Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób:

Oferta na konkurs:

1. Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Dzielnicowy Dom Ludowy – „Puchatek”,
ul. Chopina 8, 38-400 Krosno – utrzymanie trwałości projektu pn: „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”.

lub

2. Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Dzielnicowy Dom Ludowy –Białobrzegi,
ul. Kopernika 10, 38-400 Krosno – utrzymanie trwałości projektu pn: „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”.

 
 
 
 
 
Informacje dodatkowe:

Niezbędne dokumenty należy złożyć w oryginale, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Dokumenty nieodebrane w ramach naboru w terminie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska zostaną komisyjnie zniszczone.

 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13-43-204-59 wew. 104

 

 
 

Imię i nazwisko                                                                          Miejscowość, data

……………………………..
  Adres

Oświadczenia

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a ……………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym…………………………………………………………

wydanym przez …………………………………………………………………………………

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, iż:
– posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,
– nie byłem/byłam skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawianych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procedury rekrutacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

        ……………………………………
                                                                                                          (Podpis)