Skip to main content

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, Dział ds. Asysty Rodziny i Pieczy Zastępczej zawiadamia o rozpoczynającym się w drugiej połowie sierpnia 2014r. szkoleniu dla kandydatów na rodziców zastępczych pochodzących z terenu Miasta Krosna.

W związku z tym prosimy osoby zainteresowane rodzinną opieką zastępczą o dostarczenie wymaganych dokumentów do MOPR, ul. Piastowska 58 (pokój 46) do dnia 30 czerwca 2014r.

1.
Podanie do MOPR z prośbą o przeszkolenie w zakresie rodzinnej opieki zastępczej.

2. Życiorys każdego z kandydatów z uwzględnieniem zainteresowań.

3. Odpis aktu małżeństwa (w przypadku osób samotnych odpis aktu urodzenia).

4. Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia.
5. Zaświadczenie o zarobkach.

6. Opinie z zakładów pracy lub od innych osób ze środowiska (pedagogów szkół – w przypadku posiadania biologicznych dzieci, pracowników socjalnych, sołtysów, księży itp.)
7. Poświadczenie zameldowania.
8. Kserokopia dowodu osobistego.
9. Oświadczenie dotyczące:

a) praw rodzicielskich (czy osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, oraz czy władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona),

b) wypełniania obowiązku alimentacyjnego (w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego),

c) braku ograniczenia w zdolności do czynności prawnych.

Szczegółowe dane dotyczące terminu szkolenia zostaną przekazane w późniejszym terminie.