Skip to main content

W celu utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Krosno.
 Praca na umowę- zlecenie w wymiarze 40 h w miesiącu, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Liczba osób niezbędnych do wykonania zadań: 7

Miejsce wykonywania zadań:

1) Dzielnicowy Dom Ludowy – „Puchatek”, 38-400 Krosno, ul. Chopina 8.

2) Dzielnicowy Dom Ludowy – Polanka, 38-400 Krosno, ul. Decowskiego 46.

3) Dzielnicowy Dom Ludowy – Białobrzegi, 38-400 Krosno, ul. Kopernika 10.

4) Szkola Podstawowa nr 5, 38-400 Krosno, ul. Grunwaldzka 15.

5) Świetlica w Ogródku Jordanowskim, 38-400 Krosno, ul. Grodzka 20.

6) Szkoła Podstawowa nr 8, 38-400 Krosno, ul. Prochownia 7.
7) Osiedlowy Dom Ludowy – Turaszówka, 38-400 Krosno, ul. Jana Pawła II 33.

Zakres wykonywanych zadań:

1. Opieka nad dziećmi – uczestnikami zajęć świetlicowych, organizacja tych zajęć, tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych, pozyskiwanie wiedzy na temat ewentualnych dysfunkcji występujących
w rodzinie.

2. Organizacja zajęć komputerowych w świetlicy oraz opieka nad dziećmi
i młodzieżą biorącymi w nich udział.

3. Prowadzenie dokumentacji, w tym: wykazu przepracowanych godzin, sporządzanych oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego, listy obecności dzieci i młodzieży korzystających z komputerów z dostępem do Internetu zakupionych w ramach projektu.

4. Opieka nad zakupionym w ramach projektu sprzętem teleinformatycznym.

5. Współpraca z koordynatorem projektu.

6. Wykonywanie okresowych sprawozdań z pracy świetlicy.

7. Aktywne poszukiwanie nowych uczestników zajęć w świetlicy.

Warunki zlecenia
Warunki dotyczące charakteru zlecenia i sposobu wykonywania zadań:

1. Praca w godzinach popołudniowych.

2. Konieczność przemieszczania się po terenie miasta Krosna w ramach wykonywanych zadań z podopiecznymi (wyjścia na pływalnię, do parku itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek wyjazdy poza teren Gminy.

Wymagania niezbędne do wykonywania zadań:

1. Ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub,

2. Ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku, uzupelnione studiami podyplomowymi

w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub

3. Co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Z zastrzeżeniem, że osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi udokumentować, iż posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w pracy w świetlicy środowiskowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Życiorys (CV) i list motywacyjny,

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3. Kopia dowodu osobistego lub paszportu,

4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

5. Zaświadczenie o zatrudnieniu (w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku).

6.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Ośrodka ( pok. 39) lub przesłać pocztą tradycyjną
w terminie do 08 grudnia 2014 r. – do godz. 11.00 ( decyduje data wpływu do MOPR Krosno) na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Piastowska 58
38-400 Krosno
Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób:

Oferta na konkurs: Prowadzenie świetlicy środowiskowej w ramach utrzymania trwałości projektu pn: „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”.

Informacje dodatkowe:
Niezbędne dokumenty zawierające wyżej wymienione doświadczenia należy złożyć
w oryginale, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Dokumenty nieodebrane w ramach naboru w terminie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13-43-204-59 wew. 104

…………………………….. …………………………………
Imię i nazwisko Miejscowość, data

……………………………..
Adres

Oświadczenia

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a ……………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym…………………………………………………………

wydanym przez …………………………………………………………………………………
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, iż:
– posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,
– nie byłem/byłam skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawianych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procedury rekrutacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

 

……………………………………
(Podpis)

Potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje określone w § 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1188 )

Nazwa Uczelni
Kierunek studiów
Data rozpoczęcia
Data zakończenia

 

Potwierdzam zgodność z oryginałem

Aby pobrać dokument kliknij tutaj