Skip to main content


DODATEK ENERGETYCZNY  dla odbiorcy wrażliwego od 2014 r.

 

Dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadziła definicję odbiorcy wrażliwego, któremu od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał zryczałtowany dodatek energetyczny.

Odbiorca wrażliwy:

Kim jest odbiorca wrażliwy energii elektrycznej? Zgodnie z ustawą – odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z poźn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego:

Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa URE.

Wysokość limitu o którym mowa wynosi:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Do dnia 30 kwietnia każdego roku Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Dodatek energetyczny wypłacany będzie w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, 
z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r.       

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2020r. do 30 kwietnia 2021r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi –10,94 zł/miesięcznie;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,19 zł/miesięcznie;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,23 zł/miesięcznie.

 

Dodatek energetyczny przysługiwać będzie osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy,

2) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 
z przedsiębiorstwem energetycznym,

3) zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

UWAGA! Stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego, do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu), zaświadczenie bankowe lub inny dokument potwierdzający numer rachunku bankowego wnioskodawcy.

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:

  1. w kasie MOPR Krosno,
  2. na rachunek bankowy osoby wnioskującej.