KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY?

 

1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które spełniają wymagane kryteria dotyczące m. in. wysokości dochodów i powierzchni mieszkania. Przysługuje:

– najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych, stanowiących zarówno własność gminy jak i innych osób prawnych lub fizycznych;

– członkom spółdzielni mieszkaniowych mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

– innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;

– osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 

2. Wnioskodawca może otrzymać dodatek mieszkaniowy pod warunkiem, że powierzchnia zajmowanego lokalu nie przekracza odpowiednio:

 

LICZBA OSÓB POWIERZCHNIA NORMATYWNA DOPUSZCZALNE PRZEKROCZENIE POWIERZCHNI NORMATYWNEJ

Liczba osób

Powierzchnia normatywna

Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej 30%

1 osoba

35m ²

45,5m ²

2 osoby

40m ²

52,0m ²

3 osoby

45m ²

58,5m ²

4 osoby

55m ²

71,5m ²

5 osoby

65m ²

84,5m ²

6 osoby

70m ²

91,0m ²

7 osoby

75m ²

97,50m ²

8 osób

80m ²

104,0m ²

9 osób

85m ²

110,5m ²

10 osób

90m ²

117,0m ²

 

 

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalach mieszkalnych zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeśli byłby on niższy niż 2% kwoty najniższej emerytury, liczonej w dniu wydania decyzji (najniższa emerytura wynosi obecnie 1200 zł).

O dodatek można ubiegać się, jeśli średni miesięczny dochód na jedną osobę nie przekracza:

 

* 175 % najniższej emerytury tj, 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

* 125 % najniższej emerytury tj, 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym;

 

4. Wniosek należy pobrać i złożyć w MOPR Krosno na parterze w pokoju nr 25 – Dodatki mieszkaniowe.

 

5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 

6. Kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego przekazywana jest na konto zarządcy domu, natomiast Wnioskodawca zobowiązany jest dopłacać różnicę między wysokością czynszu a przyznanym dodatkiem (dodatek mieszkaniowy może wynieść maksymalnie 50% wydatków na mieszkanie).

 

W przypadku, jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w centralne ogrzewanie, centralnie ciepłą wodę lub gaz przewodowy, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiącego część dodatku mieszkaniowego.

 

7. Decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego należy odebrać osobiście na początku każdego miesiąca.

 

8. W miesiącu, w którym kończy się dodatek mieszkaniowy (NIE WCZEŚNIEJ) Wnioskodawca ma prawo wystąpić ponownie z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy.

 

Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy

 

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów (do pobrania w pokoju nr 25) – za okres pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku potwierdzony przez zarządcę domu. Osoby posiadające mieszkania w zasobach Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej potwierdzają wniosek w administracji na osiedlu i w głównej siedzibie spółdzielni;

2. Wydruk za składniki czynszowe potwierdzony przez zarządcę domu – za miesiąc, w którym składany jest wniosek;

3. Zaświadczenia o dochodach wypełnione przez zakład pracy za 3 ostatnie miesiące – brutto pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki ZUS – emerytalna, rentowa i chorobowa, (druk do pobrania w pokoju nr 25);

4. Zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, zaliczka alimentacyjna, zasiłki stałe: decyzja z MOPR;

5. Alimenty zasądzone i dobrowolne: odcinki z 3 miesięcy lub wyrok sądu bądź oświadczenie w przypadku dobrowolnych świadczeń;

6. Emerytury, renty, zasiłki chorobowe: odcinki z 3 miesięcy, aktualną decyzję lub zaświadczenie z ZUS-u;

7. Gospodarstwo rolne: nakaz płatniczy;

8. Działalność gospodarcza: zaświadczenie z Biura Rachunkowego + oświadczenie;

9. Uczniowie szkół podstawowych: legitymacja szkolna;

10. Uczniowie gimnazjum: legitymacja szkolna;

11. Uczniowie szkół średnich i wyższych: aktualne zaświadczenia + decyzja o pobieraniu stypendium bądź jego brak;

12. Osoby odbywające służbę wojskową: zaświadczenie z jednostki wojskowej o pobieranym żołdzie;

13. Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy: aktualne zaświadczenie;

14. Osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy: własnoręczne oświadczenie złożone w obecności urzędnika przyjmującego wniosek (w pokoju nr 25) o tym, że nie jest zarejestrowana w PUP, z adnotacją, czy w okresie ostatnich 3 miesięcy osiągnęła dochód prac dorywczych, bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób;

15. Osoby posiadające świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy: aktualne zaświadczenie z ostatnich 3 miesięcy;

16. Osoby wynajmujące lokal mieszkalny: umowa najmu bądź użyczenia;

17. Jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju: wymagane jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;

18. Właściciel domu jednorodzinnego: zaświadczenie z Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu, ostatnie rachunki (zapłacone) dotyczące wydatków za wodę, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.

 

19. Prognoza za prąd za ostatni okres rozliczeniowy.

 

 

 

Font Resize
Contrast