Skip to main content


ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ

Świadczenia pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. DZ.U. z 2015 r.  poz. 163 z  zm.) udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu :
• ubóstwa,
• sieroctwa,
• bezdomności,
• bezrobocia,
• niepełnosprawności,
• długotrwałej lub ciężkiej choroby,
• przemocy w rodzinie,
• potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
• trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt.1 lit. c lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach
• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
• alkoholizmu lub narkomanii,
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
• klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje :
• osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł, zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
• osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł, zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
• rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny”
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionej wyżej okoliczności poza ubóstwem.
Przy ustalaniu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych pomocy społecznej brane są pod uwagę dochody osoby zainteresowanej i jej rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku do ośrodka pomocy społecznej, lub w przypadku
utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia z pomocy społecznej wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad dokonuje oceny sytuacji życiowej, występujących problemów i zakresu potrzeb.

Formy pomocy

1. Świadczenia pieniężne:
– zasiłek stały,
– zasiłek okresowy,
– zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
– zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
– pomoc dla rodzin zastępczych,
– pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,
– świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt.1 lit. c lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach
-wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

2. Świadczenia niepieniężne:
– praca socjalna,
– bilet kredytowany,
– składki na ubezpieczenie zdrowotne,
– składki na ubezpieczenie społeczne,
– pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
– sprawienie pogrzebu,
– poradnictwo specjalistyczne,
– interwencja kryzysowa,
– schronienie
– posiłek,
– niezbędne ubranie,
– usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
– specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
– mieszkanie chronione,
– pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
– pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,

Opis świadczeń najczęściej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie.

Zasiłek stały
1. Zasiłek stały przysługuje:
a) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
b) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
2. Zasiłek stały ustala się w wysokości:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie.
b) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
3. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
4. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłu opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna zasiłek stały nie przysługuje.
5. Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.
6. Przy ustaleniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego

Zasiłek okresowy

1. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
a) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
b) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
2. Zasiłek okresowy ustala się:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,
b) w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
3. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
b) w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.
4. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
5. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.
Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego a także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Dla osób, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego rodziny.

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zadań własnych gminy oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi z zadań zleconych gminie obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych takich jak; robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie drobnych spraw w urzędach, zapewnienie kontaktu z otoczeniem oraz zabiegi pielęgnacyjne dla osób obłożnie chorych.
Usługi opiekuńcze w zależności od dochodu na jedną osobę w rodzinie świadczone są nieodpłatnie, częściowo odpłatnie lub odpłatnie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Ośrodek całkowicie lub częściowo odstępuje od żądania odpłatności za usługi.
Pomoc w formie usług opiekuńczych przyznawana jest w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej, Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej  w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych i Uchwałę Rady Miasta Krosna
Do wniosku o przyznanie usług opiekuńczych dodatkowo wymagane jest dołączenie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego konieczność opieki osoby drugiej.
Wykonawcą usług opiekuńczych jest Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne w Krośnie, natomiast wykonawcą usług opiekuńczych specjalistycznych usług opiekuńczych jest Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie.
Całkowity koszt 1 godziny usług opiekuńczych świadczonych przez PKPS wynosi 18,00 zł, natomiast koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez PCK wynosi 18,00 dla usług z zadań własnych gminy, 21,00 zł dla usług z zadań zleconych świadczonych dla osób dorosłych i 25,00 zł dla usług świadczonych dla dzieci specjalnej troski.

Pomoc w formie dożywiania

Pomoc w postaci dożywiania realizowana jest zgodnie z zastrzeżeniami Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

Pomoc może być udzielana w formie:
– posiłku,
– świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,
– świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Świadczenie pieniężne i świadczenie rzeczowe może być przyznane w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby nieuzasadnione z uwagi na sytuacje osobistą lub rodzinną.
Od 1 stycznia 2014 r weszła w życie Uchwała Nr LI/1151/14 Rady Miasta Krosna z dnia 9 stycznia 2014r w sprawie podwyższenia Kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wparcia  ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Dnia 14 maja 2014r na posiedzeniu Sesji Rady Miasta Krosna podjęta została Uchwała Nr LVI / 1303/14 Rady Miasta Krosna z dnia 14 maja 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na trerenie Miasta Krosna pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Zgodnie z powyższą uchwałą w szczególnie uzasadnionych przpadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego (w przypadku osoby samotnie gospodarującej stanowi to kwotę 951 zł, a w przypadku osoby w wieloosobowym gospodarstwie kwotę 771 zł.