Skip to main content


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

uregulowany ustawą z dnia 7.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do

alimentów

Osobą uprawnioną do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest osoba

uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego

pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się

bezskuteczna w okresie ostatnich dwóch miesięcy.

Podstawowe warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu

alimentacyjnego:

Świadczenia z funduszu przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

– została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej, 

– zawarła związek małżeński.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata

następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie

wraz z następującymi dokumentami:

– zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu

podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka

rodziny,

– zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,

– inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa

do świadczenia, w tym:

* dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej ( dowód osobisty wnioskodawcy,

akty urodzenia osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego),

* zaświadczenie organu egzekucyjnego prowadzącego postępowanie egzekucyjne

stwierdzające bezskuteczność egzekucji (zaświadczenie Komornika Sądowego),

* orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

* odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu

zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przez mediatorem,

* orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby

uprawnionej,

* zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

* informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę

uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą

albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy

prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną

miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego