Skip to main content

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy.

Krosno, dnia 26.02.2016 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W KROŚNIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

referent ds. świadczeń wychowawczych (1 etat)

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie

 

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) wykształcenie wyższe, na kierunkach: ekonomia, politologia, administracja, prawo.

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:

· ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23)

· ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
( t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 114 z późn.zm.)

b) znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia
11.02.2016 r. ( Dz.U. z 2016 r., poz. 195) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy (www.mpips.gov.pl),

c) dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

d) cechy osobowości: sumienność i obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

3. Zakresy wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego- prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego- udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia wychowawczego,

b) współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do powyższego świadczenia,

c) przygotowywanie projektów decyzji,

d) sporządzanie list wypłat zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,

e) sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji w/w zadań,

f) współpraca z instytucjami w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych tj. Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Urzędem Skarbowym, Powiatowymi Urzędami Pracy.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) stanowisko administracyjne,

b) miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 38-400 Krosno, ul. Piastowska 58, oraz w wyznaczonych przez Dyrektora punktach na terenie Gminy Miasto Krosno,

c) czas pracy: od poniedziałku do piątku w wymiarze 8 godzin dziennie,

d) wynagrodzenie za pracę zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie,

e) bezpośredni kontakt z klientami,

f) przewidywany termin rozpoczęcia pracy: marzec 2016r.

5. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie w miesiącu lutym 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny

c) kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,

d) oświadczenie kandydata, że: nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (na etapie aplikowania nie jest wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

e) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

f) kandydat(ka) będący(a) osobą niepełnosprawną obowiązany jest do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie może przerwać lub unieważnić procedurę naboru bez podania przyczyn.

Każdy z kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie powiadomiony telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1202 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych” w terminie do dnia 08.03.2016r. włącznie (min. 10 dni od dnia opublikowania w BIP).

Oferty pracy, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP UM Krosno, stronie internetowej www.moprkrosno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie.

Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu oryginał złożonych dokumentów i informację i niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego.

Nie dostarczenie w/w dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.

Zastrzega się prawo nie powiadamiania osób, których oferty zostały odrzucone.

Oferty odrzucone zostaną zwrócone na podany adres.

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonu: 13-43-204-59 wew. 104.

Administratorem danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58.

Przystępując do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskie Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie przez MOPR w Krośnie danych osobowych. Powyższe dane osobowe są przetwarzane przez MOPR w Krośnie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2135 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i wyłonienia kandydata , który zostanie zatrudniony na w/w stanowisko. Powyższe dane osobowe są przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest MOPR w Krośnie .
Kandydat uczestniczący w procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze w MOPR Krosno ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w/w procedurze naboru.

 

Jolanta Matys
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie


Załączniki do pobrania