U W A G A

Zespół udziela informacji telefonicznych wyłącznie w sprawach ogólnych, obowiązujących przepisów i procedur. Informacje dotyczące indywidualnych rozstrzygnięć sprawy czy wyznaczonych terminów posiedzeń udzielane są wyłącznie    w siedzibie Zespołu za okazaniem dowodu osobistego.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Legionów 8

38-400 Krosno

Tel./fax 13 43 685 81

email : poczta@orzecznictwokrosno.pl

Strony przyjmowane są w godzinach pracy  od 7.30 – 15.30

INSTYTUCJE ORZEKAJĄCE 

Do orzekania o niepełnosprawności powołane są:

• powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (działa jako pierwsza instancja). Zespół powołuje starosta po uzyskaniu zgodą wojewody w ramach zadań z zakresu administracji rządowej,

• wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (działa jako druga instancja – odwoławcza). Zespół powołuje wojewoda.

Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Druk wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności udostępniany jest zainteresowanym przez powiatowe zespoły.

Stopnie niepełnosprawności 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) wprowadziła nową nomenklaturę dla oznaczenia stopnia niepełnosprawności.

Ustawa wprowadziła trzy stopnie niepełnosprawności:

• znaczny,

• umiarkowany,

• lekki.

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę mającą naruszoną sprawność organizmu, niezdolną do podjęcia zatrudnienia lub zdolną do wykonywania zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej albo w zakładzie aktywizacji zawodowej, wymagającą niezbędnej, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Ustawa definiuje ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji jako naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie, bez pomocy innych osób, podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się, komunikację i komunikowanie się.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, zdolną do wykonywania zatrudnienia na stanowisku pracy przystosowanym odpowiednio do potrzeb i możliwości wynikających z niepełnosprawności, wymagającą w celu pełnienia ról społecznych częściowej lub okresowej pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu zdolną do wykonywania zatrudnienia, niewymagającą pomocy innej osoby w celu pełnienia ról społecznych.

Postępowanie przed zespołem orzekającym o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

I. Obowiązujące przepisy prawne 

– ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 511);

– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 r. życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162, z późn. zm.);

– rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2015 r. poz 110 ze zm.);

– ustawa- kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz 1257).

II. Orzeczenia Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności rozpatrują wnioski o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w składach orzekających.

Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydają orzeczenia:

1. o niepełnosprawności

2. o stopniu niepełnosprawności

3. o wskazaniach do ulg i uprawnień

Orzeczenie o niepełnosprawności zespół orzekający wydaje osobie, która nie ukończyła 16 roku życia, na wniosek wniesiony przez przedstawiciela ustawowego dziecka.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zespół orzekający wydaje osobie, która ukończyła 16 rok życia, na wniosek wniesiony przez osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego.

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień zespół orzekający wydaje osobie, która ukończyła 16 rok życia i posiada jedno z następujących orzeczeń:

1. ważne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) całkowitej niezdolności do pracy,

c) częściowej niezdolności do pracy.

2. ważne orzeczenie organu rentowego ( ZUS, MSW i A, MON ), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,

3. ważne, wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Wzory wniosków o wydanie orzeczenia ( o których mowa wyżej ) stanowią odpowiednio załączniki w 1, 2, 3.

Należy nadmienić, że osoba zainteresowana sama decyduje jaki wniosek złoży do powiatowego zespołu – wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, czy też wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

III. Dokumentacja medyczna 

Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przez powiatowy zespół orzekający, osoba wnioskująca powinna dołączyć dokumentację medyczną mającą wpływ na ustalenia zawarte w orzeczeniu.

Wymagana dokumentacja medyczna niezbędna do ustalenia stopnia niepełnosprawności lub niepełnosprawności:

1) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza pod którego opieką lekarską znajduje się:

a) osoba zainteresowana w wieku powyżej 16 roku życia – wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 4

b) dziecko do 16 roku życia – wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 5

wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku. 2) załączone do zaświadczenia aktualne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne ( druk konsultacyjny nr 6 i 7 ), karty informacyjne z pobytów w szpitalu.

IV. Właściwość miejscowa 

Podane we wniosku o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności miejsce zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej stanowi podstawę do ustalenia właściwości miejscowej powiatowego zespołu orzekającego, tj. określenia, który zespół jest właściwy do rozpoznania sprawy danej osoby ze względu na miejsce jej przebywania.

Właściwość miejscową zespołu ustala się według miejsca stałego pobytu w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Właściwość miejscową zespołu orzekającego o niepełnosprawności ustala się według miejsca pobytu w przypadku osób;

1) bezdomnych,

2) przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych,

3) przebywających w zakładach karnych i poprawczych,

4) przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

W przypadku osób, o których mowa w punkcie 2-4, zespół orzekający o niepełnosprawności jest obowiązany przesłać zawiadomienie o wydanym orzeczeniu do powiatowego zespołu orzekającego właściwego dla miejsca stałego pobytu. Jeżeli powiatowy zespół orzekający ustali, że nie jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o wydanie orzeczenia ze względu na zasady właściwości miejscowej, przesyła akta sprawy do zespołu właściwego, o czym informuje osobę wnioskującą o wydanie orzeczenia.

Wydanie orzeczenia z naruszeniem zasad właściwości miejscowej skutkuje nieważnością wydanego orzeczenia.

V. Termin załatwienia sprawy 

Postępowanie przed zespołem orzekającym o niepełnosprawności podporządkowane jest przepisom Kodeksu postępowania administracyjnego.

Miesięczny termin rozpatrzenia wniosku o wydanie orzeczenia zapewnia możliwie szybkie załatwienie sprawy w drodze decyzji – orzeczenia.

W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące. Szczególnie skomplikowany charakter sprawy może mieć miejsce ze względu na złożony stan faktyczny, wymagający przeprowadzenia starannego i wnikliwego postępowania wyjaśniajacego, np. stan zdrowia osoby orzekanej wymaga konsultacji lekarzy kilku specjalności lub istnieje potrzeba pogłębionych badań specjalistycznych.

Wymienione terminy mają charakter procesowy. Oznacza to, że ich upływ nie pozbawia powiatowego zespołu zdolności ( właściwości ) do orzekania w sprawie.

VI. Definicje niepełnosprawności 

1. Znaczny stopnień niepełnosprawności.

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagajacą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej sgzystencji.

Oznacza to, że do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się następujące grupy osób:

a) osoby niezdolne do pracy,

b) osoby zdolne do pracy w warunkach pracy chronionej

Wymienione wyżej osoby muszą jednocześnie wymagać stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności możliwe jest bowiem wówczas, gdy u osoby zainteresowanej występują jednocześnie ograniczenia w wykonywaniu zatrudnienia i konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy.

2. Umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością orgaznizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej lub częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Zarówno ustalenie niezdolności do pracy, jak i zdolności do pracy jedynie w warunkach chronionych może stanowić jedyną podstawę do zaliczenia do umiarkowanego stopnia.

Kolejnym kryterium kwalifikującym do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jest konieczność czasowej lub częściowej pomocy innych osób.

W konsekwencji do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mogą być zaliczone trzy grupy osób:

a) niezdolne do pracy,

b) zdolne do pracy jedynie w warunkach chronionych,

c) wymagające czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych

Każda z w/w przesłanek stanowi samodzielnie podstawę do zaliczenia do stopnia umiarkowanego.

3. Lekki stopień niepełnosprawności.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoba o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywanej pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością fizyczną i psychiczną lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub techniczne.

Nie ma wymogu aby przesłanki powyższe występowały łącznie.

4. Definicje niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodująca konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższajacy wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16 roku życia za niepełnosprawną jest wskazanie, że:

1) ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną,

2) przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia przekracza 12 miesięcy,

3) wymaga zapewnienia jej całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu.

Wszystkie wymienione przesłanki muszą wystąpić łącznie.

VII. Legitymacje 

Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności może wystąpić do powiatowego zespołu o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej ( wzór wniosku o wydanie legitymacji zał. 7 i 8 ).

Legitymacje te nie przyznają wprost żadnych uprawnień, a jedynie potwierdzają ustalenia zawarte w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Mają na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej realizację jej uprawnień.

Nowe zasady wydawanie kart parkingowych!

Aktualny nr. konta bankowego, na który mogą strony wpłacać na kartę parkingową to : Bank Pekao S.A  02 1240 1792 1111 0010 6152 0285 

 

Wnioski przyjmowanie są w godz. od 08.00 – 15.00 z przerwą od 12.00 – 12.30.

UWAGA!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie opłaty ewidencyjnej od wydawanej karty parkingowej –  opłata ta wchodzi w życie z dnie m 4 czerwiec 2018r. i wynosi 1zł.

wniosek do pobrania

I.                  Informacje ogólne

 Od dnia 1 lipca 2014 r.,na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania 

o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Dopiero od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.

II.               Ważność dotychczas wydanych kart parkingowych

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r.  

Uwaga: Jeżeli karta parkingowa została wydana przed dniem 1 lipca 2014 r. bezterminowo to utraci swoją ważność z dniem 1 lipca2015 r. Podobnie gdy została wydana na czas określony np. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Jeżeli natomiast została wydana na czas określony np. do dnia 15 listopada

2014 r. to utraci swoją ważność z tą datą.

III.           Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie:

1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Jeżeli jednak posiada kartę parkingową wydaną przed tą datą to jej karta zachowuje ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym od dnia 1 lipca 2014 r.uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg

i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.

Ważne: Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Uwaga: Zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest tożsame

z posiadaniem znacznych ograniczeń w możliwości samodzielnego poruszania się.

Wyjątek: Ustawodawca przewidział odstępstwo od zasady, zgodnie z którą karta parkingowa od dnia 1 lipca 2014 r. przysługuje na podstawie orzeczenia

o znacznym stopniu niepełnosprawności wydawanego także od 1 lipca 2014 r. Wyjątek dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się – na podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli zawiera ono wskazanie do karty parkingowej.

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym od dnia 1 lipca 2014 r.uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia

1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia

o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.

Ważne: Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności i tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Uwaga: Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia od dnia 

1 lipca 2014 r.uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia

1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności zawierającego wskazanie

w zakresie karty parkingowej.

Uwaga: W przypadku tych osób wskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając m.in. wiek dziecka. Jeżeli zatem to wiek dziecka

w chwili orzekania powoduje, że ma ono trudności w poruszaniu się, nie uzyska ono wskazania do karty parkingowej.

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony. Karta parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na okres 5 lat.

Uwaga: Jeżeli orzeczenie uprawniające do karty parkingowej zostało wydane na czas nieokreślony (bezterminowo) albo na okres dłuższy niż 5 lat to i tak karta parkingowa zostanie wydana wyłącznie na okres 5 lat od dnia jej wydania. Jeżeli orzeczenie po dniu 1 lipca zostanie wydane na czas nieokreślony to karta parkingowa straci swoją ważność po 5 latach. Ale w tym przypadku aby uzyskać kolejną kartę wystarczy złożenie wniosku o jej wydanie, nie będzie potrzebne nowe orzeczenie.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

IV.           Karta parkingowa dla placówek

Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat.

V.               Tryb wydawania karty parkingowej

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki (wzór wniosku).

Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności

i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę.

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator.

W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

We wniosku, w miejscu oznaczonym jako „wzór podpisu”, osoba niepełnosprawna składa wzór podpisu, z wyjątkiem:

osoby, która nie ukończyła 18. roku życia;

osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo;

osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu.

W przypadku osoby która nie ukończyła 18 roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, a także osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu oraz wniosku placówki miejsce oznaczone we wniosku jako „wzór podpisu” pozostawia się niewypełnione.

Ważne: Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;

dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Ważne: Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem,

że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

Uwaga: Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub

o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Do wniosku placówki dołącza się:

dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:

posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;

prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

Ważne: Składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Uwaga: W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku przewodniczący zespołu wzywa osobę niepełnosprawną lub placówkę, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Ważne: Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie wniosku wniosek pozostawia się bez rozpoznania.  

W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej osobę niepełnosprawną lub placówkę o odmowie przyznania karty wraz

z uzasadnieniem.

Uwaga: Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie, ponieważ przyznanie karty jest czynnością materialno – techniczną i de facto konsekwencją posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniem do karty parkingowej

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

Ważne: Przewodniczący zespołu ma w terminie 30 dni poinformować o dacie wydania karty a nie wydać kartę w tym terminie.

Przewodniczący zespołu, po uzupełnieniu blankietu karty parkingowej

o informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej lub placówki, daty ważności karty parkingowej, jej numeru oraz nazwy organu wydającego tę kartę dokonuje zabezpieczenia tej karty poprzez naniesienie hologramu i laminowanie.

Ważne: Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.

Kartę parkingową wydaną:

1) osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,

2) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców,

3) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo, odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Osoba odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość

i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz potwierdza odbiór karty parkingowej. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

wniosek do pobrania

Szczegółowych informacji udziela  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie, przy ul. Legionów 8 oraz pod numerem telefonu : 134368581.

email : orzecznictwokrosno@wp.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

            Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr 119) informujemy, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krośnie, ul. Legionów 8,       38-400 Krosno, adres e-mail: orzecznictwokrosno@wp.pl, tel. 13 43 685 81,

2.       W Powiatowym Zespole wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: orzecznictwokrosno@wp.pl,

3.       Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c i lit e, art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj. wypełnienie obowiązków prawnych,

4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań, tj:

wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień, wydawania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności, wydawania karty parkingowej osoby niepełnosprawnej i karty parkingowej placówki – na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2018r. poz.511) a także rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy,

5.       Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, umowy powierzenia,

6.       Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania.
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów
prawa, to przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego i realizacji ustawowych zadań ciążących na administratorze,

8.       Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej,

9.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres do osiągnięcia celu przetwarzania oraz okresu archiwizacji wymagany dla danej kategorii, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

10.   Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

11.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Font Resize