Skip to main content


Dział ds. Asysty Rodziny i Pieczy Zastępczej

Piecza Zastępcza

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) jednym z zadań powiatu jest organizowanie pieczy zastępczej.

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej.  Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu, w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną lub na wniosek rodziców, lub innej osoby w przypadku, o którym mowa w art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.                                                               

Objęcie dziecka formą pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletniości, jednakże osoba, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej może za zgodą rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej przebywać w niej na dotychczasowych zasadach , nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli:

– uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub

– legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej.

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze – osoby, które chciałyby oddać dzieciom swój czas i serce. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.332), pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

6) przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

7) zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

8) posiadają stałe źródło dochodów,

9) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

(dotyczy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej oraz kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka)

Jeśli są wśród Was, Waszych kręgach i grupach przyjaciół osoby zainteresowane pomocą dzieciom, pragnące zostać kwalifikowaną rodziną zastępczą gorąco prosimy o przekazanie tych informacji oraz o kontakt z nami pod adresem:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Piastowska 58

tel. 13-43-204-59

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

a) rodzina zastępcza:

– spokrewniona (osoby będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka),

– niezawodowa (osoby niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka),

– zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna

b) rodzinny dom dziecka.

Art. 42 ust. 1 powyższej ustawy określa, iż pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

– dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

– nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

– wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

– nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

– są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz

b) opinia o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,

– przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– zapewniają odpowiednie warunki bytowe i  mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Art. 42 ust. 2 powyższej ustawy wskazuje, że pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka  może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 44 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny. Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej można prowadzić według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka.

 

 

 

Rodziny pomocowe.

 

 

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na ich wniosek, są wspierane przez rodziny pomocowe (art. 39 ust. 2 powyższej ustawy). Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa między starostą a rodziną pomocową. Rodziną pomocową może być rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka; małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się, na ich wniosek,  opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

 

Zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (art. 77 ust. 3 powyższej ustawy):

 

 

1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

2) przygotowanie we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie nie został przyznany asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku,

3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,

4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,

5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,

7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

 

 

 

Świadczenia pieniężne.

 

 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w kwocie (art. 80 w/w ustawy):

 

– 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;

 

– 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

 

 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

 

 

 

Ponadto zgodnie z art. 83 ust. 1 wskazanej ustawy starosta może przyznać:

 

 

a) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,

b) świadczenie na pokrycie:

– niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,

– wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

 

 

 

INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA

 

Instytucjonalna piecza zastępcza zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest sprawowana w formie:

 

– placówki opiekuńczo-wychowawczej,

– regionalnej placówki opiekuńczo-wychowawczej,

– interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

 

 

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest prowadzona jako placówka typu:

 

– socjalizacyjnego

– interwencyjnego,

– specjalistyczno-terapeutycznego,

– rodzinnego.

 

 

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

 

– zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne,

 

rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

– realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

– umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

– podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

– zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

– obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

– zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

 

 

USAMODZIELNIANIE PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

 

 

 Osoby uprawnione, kryteria:

 

– osoba pełnoletnia opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną

– osoba została umieszczona w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu,

– co najmniej 3 letni okres pobytu w rodzinie zastępczej spokrewnionej lub co najmniej roczny okres pobytu w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce

 

opiekuńczo-terapeutycznej,

– co najmniej na rok  przed osiągnięciem pełnoletniości usamodzielniany wychowanek wskazuje osobę, która podejmuje się funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby,

– złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia opracowanego wspólnie z opiekunem  procesu usamodzielnienia lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletniości; powyższy program podlega zatwierdzeniu przez dyrektora MOPR,

– zobowiązanie osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia,

– pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie przysługuje osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1.200 zł (w uzasadnionych przypadkach pomoc może być przyznana pomimo przekroczenia wymienionej kwoty),

– pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni, na kursach – jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia.

 

 

 

 Formy pomocy

 

– pomoc na usamodzielnienie

– pomoc na kontynuowanie nauki

– pomoc na zagospodarowanie

– pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych

– pomoc w uzyskaniu zatrudnienia

– zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną

 

 Wysokość pomocy pieniężnej i rzeczowej

 

– pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – nie mniej niż 500 zł miesięcznie

– pomoc pieniężna na usamodzielnienie – jednorazowo lub w ratach:

 

 

 

Dla osoby usamodzielnianej, opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną:

 

 

– nie mniej niż 3.300 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat 

dla osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:

 

– nie mniej niż 6.600 zł – jeżeli przebywała  pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,

– nie mniej niż 3.300 zł – jeżeli przebywała  pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

– nie mniej niż 1.650 zł – jeżeli przebywała  pieczy zastępczej przez okres poniżej

2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

 

Do okresów pobytu wymienionych powyżej wlicza się wszystkie okresy, w ciągu których osoba usamodzielniana przebywała w innej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, ośrodku, zakładzie, domu, schronisku.

 

– pomoc na zagospodarowanie – wypłacana jednorazowo nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia, w wysokości nie niższej niż 1.500 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3.000 zł

– pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej

– osobie usamodzielnianej może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym

Font Resize
Contrast