Skip to main content

RODZINY ZASTĘPCZE TO ZWYKLI LUDZIE ROBIĄCY CODZIENNIE NIEZWYKŁE RZECZY

Zostań rodziną zastępczą: – jeżeli chcesz coś zrobić dla dobra innych, potrafisz zapewnić dzieciom opiekę i wsparcie , masz „wielkie serce” , a Twój dom to szczęśliwy dom, przyjdź do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58. W Dziale ds. Asysty Rodziny i Pieczy Zastępczej – pokój nr 44 na I piętrze) uzyskasz więcej informacji nt. jak zostać rodziną zastępczą i jak otrzymać: wsparcie specjalistów, pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego rodzinie zastępczej, wynagrodzenie (dla rodzin zastępczych zawodowych).

Jakie są zalety bycia rodziną zastępczą?

 • Pomagasz dzieciom, które często nie mają szans na życie w rodzinie biologicznej lub adopcję i są skazane na dorastanie w domu dziecka.
 • Otrzymujesz wparcie finansowe od państwa – częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie.

 

KTO  MOŻE  ZOSTAĆ  RODZINĄ  ZASTĘPCZĄ:

W myśl obowiązujących przepisów prawnych, sprawowanie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeśli spełniają następujące warunki: 

 • dają rękojmię należytego wykonania zadań rodziny zastępczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem ośrodka prowadzącego przygotowanie do tej funkcji;
 • mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce;
 • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • nie są ani nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, nie mieli ograniczonej władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona w stosunku do swoich naturalnych dzieci;
 • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby (jeżeli ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu);
 • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
 • posiadają stale źródło utrzymania;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  – rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  – właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  – wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • uzyskały pozytywną opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa (badanie psychologa bezpłatnie zapewnia MOPR Krosno) oraz pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

 

RODZINNA  PIECZA  ZASTĘPCZA:

 • kieruje się dobrem przyjętego dziecka;
 • zapewnia czasową opiekę i wychowanie dziecka w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców biologicznych;
 • przejmuje opiekę nad dzieckiem na podstawie postanowienia sądu;
 • umożliwia dziecku kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi;
 • osobiście sprawuje opiekę nad powierzonym dzieckiem;
 • szanuje prawa dziecka;
 • otrzymuje wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów;
 • nie jest rodziną adopcyjną.

WSPARCIE JAKIE MOŻE UZYSKAĆ  RODZINA ZASTĘPCZA:

 1. świadczenia finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej;
 2. wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 3. bezpłatną pomoc pedagogiczną, psychologiczną i prawną w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów;
 4. bezpłatne szkolenia i grupy wsparcia;
 5. z rodziną zastępczą niezawodową, która posiada co najmniej 3–lenie doświadczenie jako rodzina zastępczą niezawodowa, zawarta może być umowa – zlecenie o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Z tego tytułu przysługiwać będzie wynagrodzenie. 

ŚWIACZENIA FINANSOE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Świadczenia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka (obligatoryjne):

 1. świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domy dziecka (nie mniej niż 746 zł dla dzieci umieszczonych rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz nie mniej niż 1.131 zł  dla dzieci umieszczonych w pozostałych rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka),
 2. dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (nie mniej niż 227 zł),
 3. dodatek na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich  (nie mniej niż 227 zł).

Inne świadczenia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
(obligatoryjne i fakultatywne):

 1. świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych
  z potrzebami przyjmowanego dziecka;
 2. świadczenie jednorazowe lub okresowe na pokrycie kosztów związanych
  z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki;
 3. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia – raz w roku;
 4. środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (może je otrzymać rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa; obligatoryjnie przysługują prowadzącemu rodzinny dom dziecka).
 5. świadczenie na pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu (może je otrzymać rodzina zastępcza zawodowa).
 6. środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu (obligatoryjnie przysługują prowadzącemu rodzinny dom dziecka).
 7. środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka oraz funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka (przysługują prowadzącemu rodzinny dom dziecka).
 1. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, przysługuje dodatek wychowawczy
  w wysokości 500 zł miesięcznie na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej.

Szczegółowe zasady dotyczące świadczeń przysługujących rodzinnym formom pieczy zastępczej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

DODATKOWO PRZYSŁUGUJĄ:

Wynagrodzenia oraz dodatki dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz innych osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu rodzinnej pieczy zastępczej:

 1. Wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej  (nie niższe niż 2.000 zł miesięcznie lub w wysokości wyższej,  określonej w aktualnej uchwale Rady Miasta Krosna)
 2. Wynagrodzenie dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka  (nie niższe niż 2.000 zł miesięcznie).
 3. Wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (nie niższe niż 2 600 zł miesięcznie lub w wysokości wyższej,  określonej w aktualnej uchwale Rady Miasta Krosna)
 4. Dodatek dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, w której przebywa przez okres dłuższy niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż troje dzieci lub co najmniej jedno dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  (20% otrzymywanego wynagrodzenia).
 5. Świadczenie za jednoczesne pełnienie funkcji rodziny pomocowej (nie mniej niż 20% miesięcznie otrzymywanego wynagrodzenia).
 6. Wynagrodzenie dla  osób zatrudnionych w rodzinnym domu dziecka do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
 7. Wynagrodzenie dla  osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej zawodowej.

Prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej oraz rodzinnych domów dziecka jest pełnoetatową pracą, za którą prowadzący formy pieczy rodzinnej otrzymują wynagrodzenie. Ostateczna wysokość otrzymywanego świadczenia zależy od ilości dzieci i  oraz innych czynników mających wpływ na zakres czynności opiekuńczo-wychowawczych.

Szczegółowe zasady dotyczące świadczeń przysługujących rodzinnym formom pieczy zastępczej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

JEŚLI CHCESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ TO:

 • omów plany przyjęcia dziecka pod pieczę zastępczą ze swoją najbliższą rodziną, decyzję podejmijcie wspólnie;
 • zastanów się, jakie są Wasze motywacje na przyjęcia dziecka;
 • skontaktuj się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie.

JAK ZACZĄĆ ?

Proces ubiegania się o kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej przebiega  w  4 etapach.

Etap I – Dostarczenie dokumentów

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym zapraszamy do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Piastowska 58 i zabranie ze sobą następujących dokumentów:

 1. Skierowany do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie wniosek o zakwalifikowanie do szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą z uzasadnieniem motywacji do podjęcia się tej funkcji, opisem swojej sytuacji życiowej, charakterystyką osoby/małżonków;
 2. Dokument tożsamości;
 3. Zaświadczenie lekarskie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 4. Zaświadczenie o niefigurowaniu w kartotekach Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Odwykowej;
 5. Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie i wysokość osiąganego dochodu przez co najmniej jedną osobę;
 6. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, potwierdzającego, że kandydat/ci nie był/li skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 7. Jeżeli kandydat jest w związku małżeńskim – kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa;
 8. Jeżeli mieszkanie kandydata jest wynajmowane – kopia umowy najmu lokalu;
 9. Kandydaci zostaną także poproszeni o złożenie oświadczeń, m.in. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Etap II – Ocena warunków mieszkaniowych

Kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne i dostarczyli komplet dokumentów, pracownik MOPR Krosno odwiedzi w miejscu zamieszkania celem dokonania oceny warunków bytowych i mieszkaniowych. Ma to na celu sprawdzenie, czy posiadane warunki mieszkaniowe umożliwią dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb (warunki do prawidłowego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego). Jeśli warunki mieszkaniowe zostaną ocenione pozytywnie, kandydat przechodzi do etapu III.

 

Etap III – Spotkanie z psychologiem i pedagogiem

Na tym etapie zbadane zostaną predyspozycje i motywacje kandydata/tów do sprawowania pieczy zastępczej. Opinie o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka zostaną sporządzone przez psychologa oraz pedagoga po dokonaniu pozytywnej oceny warunków mieszkaniowych i bytowych. Wydanie opinii wymaga wizyty w MOPR Krosno i odbywa się po przeprowadzeniu badań oraz rozmów z kandydatami. Po uzyskaniu pozytywnych opinii psychologa i pedagoga o posiadaniu przez kandydata predyspozycji i motywacji do sprawowania funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, kandydat zostanie pisemnie poinformowany, że otrzymał on wstępną akceptację umożliwiającą udział w szkoleniu.

Etap IV – Szkolenie i kwalifikacja

Po otrzymaniu wstępnej akceptacji dokonanej na podstawie oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ust 1 i 2 ustawy, weryfikowanych w trzech poprzednich etapach procesu kwalifikacji, kandydat do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, otrzyma skierowanie do odbycia szkolenia. Termin jego rozpoczęcia jest uzależniony od zebrania grupy zakwalifikowanych kandydatów. Po ukończeniu szkolenia każdy kandydat otrzyma imienne świadectwo jego ukończenia.

Na wniosek kandydata, posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia, organizator rodzinnej pieczy zastępczej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające ukończenie szkolenia oraz spełnianie warunków ustawowych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Po złożeniu przez kandydata wniosku
o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego, zwoływany jest zespół kwalifikacyjny, który dokonuje kwalifikacji kandydata. Zaświadczenie kwalifikacyjne zawiera informacje,
do pełnienia jakiej formy pieczy zastępczej kandydat został zakwalifikowany, a także
o liczbie i wieku dzieci, jakie mogą mu zostać powierzone pod opiekę.

 Podaruj swoje serce – Zostań rodziną zastępczą !!!

PRZYJDŹ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno

ZADZWOŃ

13 43 204 59

poniedziałek – piątek w godz. 730-1530

NAPISZ

poczta@moprkrosno.pl