Skip to main content
 
ŚWIADCZENIA RODZINNE W OKRESIE ZASIŁKOWYM OD 1-XI-2015 DO 31-X-2016
PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. ( tj. z 2017 r poz. 1952 ze zm..),

2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1466)

Od dnia 1 września 2006 r. dla osób zamieszkałych na terenie miasta Krosna wszystkie świadczenia rodzinne  są przyznawane i wypłacane będą tylko i wyłącznie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie, ul. Piastowska 58, Dział Świadczeń Rodzinnych

ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE W OKRESIE ZASIŁKOWYM
 
ZASIŁEK RODZINNY

Przysługuje jeżeli dochód rodziny za rok 2017 w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł (764 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat.

Okres ten wydłuża się: 

– do 21 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy to studiów), 

– do 24 lat, jeśli dziecko uczy się lub studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Do ukończenia 24 roku życia przysługuje osobie uczącej się (pełnoletnia osoba, która się uczy i jednocześnie utrzymuje się samodzielnie, gdyż rodzice nie żyją, bądź od obojga zasądzono alimenty, pod warunkiem, że wyrok zasądzający alimenty musi być wydany przed osiągnięciem pełnoletniości przez osobę ucząca się)

Zasiłek nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się:

– pozostaje w związku małżeńskim, 

– zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie( np. w domu dziecka, pogotowiu opiekuńczym itd.) albo w rodzinie zastępczej 

– pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko

Zasiłek nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że: 

– rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,

– ojciec jest nieznany, 

– powództwo o alimenty zostało oddalone, 

– sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego.

Wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2015 roku zależy od wieku dziecka (już nie od liczby dzieci w rodzinie) :

na dziecko do 5 lat – 95 zł miesięcznie

na dziecko powyżej 5 do 18 lat – 124 zł miesięcznie,

na dziecko powyżej 18 do 24 lat – 135 zł miesięcznie.

 
Załączniki do wniosku

– autoryzowany numer konta osobistego.

– skrócony odpis aktu urodzenia dziecka 

– orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

– zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej; 

– oświadczenie członków rodziny ( na formularzu) prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (ryczałt lub karta podatkowa) o wysokości dochodów za rok 2016 r

– zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych 

– kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu ugody sądowej 

– zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów 

– kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się 

– kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Wysokość dodatku 1000 zł na każde dziecko – jednorazowo.

Załączniki do wniosku

Jak do zasiłku rodzinnego – odpowiednio

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, uprawnionemu do urlopu wychowawczego. Przez okres:

– 24 miesięcy, 

– 36 miesięcy- gdy urodzą się bliźnięta, trojaczki itd., 

– 72 miesięcy przy dziecku niepełnosprawnym (orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności) 

Wysokość dodatku 400 zł miesięcznie

 

Nie przysługuje, gdy:

– bezpośrednio przed urlopem wychowawczym rodzic zatrudniony był krócej niż przez 6 miesięcy, 

– podjął pracę w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

– dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w żłobku albo w przedszkolu, z wyjątkiem dziecka niepełnosprawnego przebywającego w żłobku albo w przedszkolu ze względów terapeutycznych oraz dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, 

– w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Załączniki do wniosku

Jak do zasiłku rodzinnego – odpowiednio i dodatkowo :

zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony; zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych; zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu.

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

Przysługuje:

Samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka tylko wówczas, gdy nie zostały zasadzone alimenty na rzecz dziecka, ponieważ:

– drugi rodzic nie żyje,

– ojciec dziecka jest nieznany.

– Osobie uczącej się, gdy: oboje z rodziców osoby uczącej się nie żyją, ojciec jest nieznany.

 

Wysokość dodatku:

– 193 zł miesięcznie na każe dziecko, nie więcej niż 386zł miesięcznie na wszystkie dzieci,

– 265 zł miesięcznie w przypadku dziecka niepełnosprawnego (orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności)

 

Załączniki do wniosku

 

Jak do zasiłku rodzinnego – odpowiednio i dodatkowo : 

kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

Przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu jeśli w rodzinie wychowuje się co najmniej troje dzieci. Dodatek przysługuje w wysokości 95 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci o ile uprawnione są do zasiłku rodzinnego.

Załączniki do wniosku

Jak do zasiłku rodzinnego – odpowiednio.

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPELNOSPRAWNEGO

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki związane z dzieckiem niepełnosprawnym:

– do ukończenia 16 lat – przy orzeczeniu o niepełnosprawności, 

– od 16 do 24 lat – przy umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

 

Wysokość dodatku:

90 zł na dziecko do 5 lat, – 110 zł na dziecko od 5 do 24 lat. Załączniki do wniosku

Jak do zasiłku rodzinnego – odpowiednio.

 

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

 

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki szkolne związane z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

Wysokość 100 zł jednorazowo.

 

Załączniki do wniosku

 

Jak do zasiłku rodzinnego – odpowiednio.

 

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

 

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się : W związku z zamieszkiwaniem w miejscowości gdzie znajduje się szkoła ponadgimnazjalna lub artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoła podstawowa lub gimnazjalna, ale tylko w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Wysokość dodatku 113 zł miesięcznie. W związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości gdzie znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, a także artystyczna Wysokość dodatku – 69 zł miesięcznie

 

Załączniki do wniosku

 

Jak do zasiłku rodzinnego – odpowiednio i dodatkowo :

dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny; zaświadczenie szkoły; oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

 

Przysługuje : niezależnie od dochodu rodziny

– niepełnosprawnemu dziecku 

– osobie w wieku powyżej 16 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności 

– osobie, która ukończyła 75 lat ( jeżeli nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego przysługującego w związku z pobieraniem świadczeń emerytalno – rentowych )

– osobie powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. 

Wysokość zasiłku – 184,42 zł

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje :

– osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, 

– osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego

Wysokość zasiłku wynosi 184,42 zł , a  od listopada 2019 kwota zasiłku wynosić będzie 215,84 zł

Do wniosku należy dołączyć:

orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.  2017 poz. 1257) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeśli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość świadczenia wynosi 1583 zł od miesiąca stycznia 2019r. i podlega waloryzacji

 

Nie przysługuje, gdy :

osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego osoba wymagająca opieki jest w związku małżeńskim osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie

 

Art.17 świadczenie pielęgnacyjne

1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

1a. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

1b. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

 

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód następujących członków rodziny:

1)       w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:

a)       osoby wymagającej opieki

b)       rodziców osoby wymagającej opieki

c)       małżonka rodzica osoby wymagającej opieki

d)       osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko

e)       pozostających na utrzymaniu osób w lit. a – d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia

– z tym, że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz:

 

2) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

a) osoby wymagającej opieki

b) małżonka osoby wymagającej opieki

c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko

d) pozostających na utrzymaniu osób, o o których mowa w lit. a –c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia

– z tym, że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,

   dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko

 

W przypadku, gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

W przypadku gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:

– rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego

– małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym

 

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

– osoba sprawująca opiekę:

a.      ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno – rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

b.     ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

c.      legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

– osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,

– na osobę wymagająca opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury

– członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

– na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

– na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu albo opiekunowi   faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922.00 zł.

Wniosek o wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wysokość zapomogi – 1000 zł na jedno dziecko

Do wniosku należy dołączyć:

Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka uwierzytelnione kopie dokumentu stwierdzające tożsamość obydwojga rodziców,

zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,

 

Świadczenie Rodzicielskie

Zgodnie z art 17.c ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenie to przysługuje

1) matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem ust. 2;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

Wysokość świadczenia do wypłaty wynosi 1000 zł na pełny miesiąc. Świadczenie jest podelne na dni. W przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez matkę uprawnioną do w/w świadczenia, jego wysokość jest pomniejszana o wysokość zasiłku dla bezrobotnych, pomniejszonego o zaliczkę na podatek. Świadczenie wypłacane jest do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

 

Od 01.01.2016r wchodzi w życie art.5  ust 3a ustawy o świadczeniach rodzinnych . Wprowadza on tzw. zasadę „złotówka za złotówkę” tzn., że w przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę uprawniającą rodzinę do świadczeń rodzinnych, przysługuje ona w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą o któą został przekroczony dochór rodziny. W przypadku, gdy wysokość zasiłków rodziny wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

 

TEL. 13 42 012 58