Skip to main content

*Świadczenie to obowiązywało w okresie od 01.09.2005r do 30.09.2008r

 

ZALICZKA ALIMENTACYJNA!

 

Od 1 września 2005 roku pojawia się nowe świadczenie przysługiwać ono będzie osobom samotnie wychowującym dzieci, uprawnionym do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja (przez komornika) jest bezskuteczna, otrzymanie zaliczki uzależnione będzie również od spełnienia warunku kryterium dochodowego – dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 583 zł miesięcznie, kwota przyznanej zaliczki (maks. 380 zł. miesięcznie) na jedno dziecko, uzależniona będzie od ilości uprawnionych do zaliczek dzieci w rodzinie oraz wysokości dochodu na osobę. 

 

ilość zaliczek w rodzinie nie jest ograniczona 

osoby pozostające w związkach małżeńskich będą mogły ubiegać się o zaliczkę na okres jednego roku (tj. do 2006-08-31) o ile spełniają warunki określone w ustawie i złożą pozew o rozwód lub separację. 

 

wnioski o przyznanie zaliczek alimentacyjnych będzie należało składać za pośrednictwem komornika prowadzącego egzekucję alimentów. 

 

Inne szczegóły w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z 22 kwietnia 2005 roku,

Dz.U. 86, poz. 732 z 17 maja br.

 

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.) reguluje dwie istotne kwestie związane z brakiem skuteczności egzekucji zasądzonych alimentów. Pierwsza z nich to postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, którego celem jest poprawa ściągalności alimentów, druga to pomoc państwa dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej w związku z nieskuteczną egzekucją. 

 

Zaliczka alimentacyjna wypłacana jest dziecku wychowywanemu w rodzinie niepełnej, w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, a także dzieciom wychowywanym przez osoby pozostające w związkach małżeńskich, w sytuacji gdy toczy się postępowanie o rozwód lub separację. Bezskuteczność egzekucji ma miejsce, gdy nie wyegzekwowano pełnej kwoty należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy. 

 

Za bezskuteczną egzekucję rozumie się egzekucję, w wyniku której nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy – art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Tym samym w sytuacji gdy komornik nie wyegzekwował od dłużnika alimentacyjnego całości należności z tytułu zasądzonych świadczeń alimentacyjnych egzekucja jest bezskuteczna. Jest ona bezskuteczna do czasu gdy komornik nie wyegzekwuje od dłużnika całości bieżących i zaległych alimentów. Brak przysłowiowej złotówki powoduje, że egzekucja jest bezskuteczna i jeżeli osoba spełnia pozostałe warunki określone w ustawie przysługuje jej zaliczka alimentacyjna.

 

Kwota zasądzonych alimentów stanowi podstawę ustalania wysokości zaliczki alimentacyjnej. Wysokość zaliczki alimentacyjnej nie może przekroczyć wysokości zasądzonych alimentów. Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne przekazuje wyegzekwowane kwoty w pierwszej kolejności na pokrycie zaległych jak i bieżących świadczeń alimentacyjnych przysługujących wierzycielowi. Dopiero po zaspokojeniu wierzyciela pozostałe kwoty przekazuje na wyodrębniony rachunek gminy na pokrycie należności wynikających z wypłacania zaliczki alimentacyjnej osobie uprawnionej.

Komornik na dołączonym do wniosku o zaliczkę zaświadczeniu wykazuje kwoty wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych „za okres trzech ostatnich miesięcy” a nie kwoty wyegzekwowane „w okresie trzech ostatnich miesięcy”. Tym samym w przypadku istnienia zaległości powstałych na skutek niepłacenia świadczeń alimentacyjnych przez dłużnika alimentacyjnego komornik wyegzekwowane świadczenia alimentacyjne zalicza w pierwszej kolejności na poczet zaległych zobowiązań. Nie są one w takim wypadku świadczeniami „za okres trzech ostatnich miesięcy” lecz świadczeniami wyegzekwowanymi „w okresie trzech ostatnich miesięcy” zaliczonymi na poczet długu. Na zaświadczeniu o bezskuteczności egzekucji, świadczenia alimentacyjne wyegzekwowane „w okresie trzech ostatnich miesięcy” ale zaliczone na poczet długu nie są wykazywane. 

 

Gmina ustala wysokość zaliczki alimentacyjnej zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 

22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej do wysokości zasądzonego świadczenia alimentacyjnego. Zaliczka nie może być wyższa niż kwoty określone w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy.

Zaliczka alimentacyjna ustalana jest na okres zasiłkowy (od 1 września do 31 sierpnia następnego roku). Zmiany w wysokości wyegzekwowanych przez komornika od dłużnika alimentacyjnego świadczeń alimentacyjnych wpływają na wysokość zaliczki alimentacyjnej w danym okresie zasiłkowym. Zgodnie z art. 10 ust. 7 po upływie kwartału następuje rozliczenie pomiędzy wypłaconą zaliczką a wyegzekwowanym świadczeniem alimentacyjnym. W przypadku gdy kwota wyegzekwowanych alimentów w danym kwartale jest niższa od kwoty, na podstawie której ustalono wysokość zaliczki, osobie uprawnionej wypłaca się wyrównanie.

 

Wysokość zaliczki w następnym kwartale stanowi różnicę pomiędzy świadczeniem alimentacyjnym a wysokością wyegzekwowanych alimentów (art. 10 ust. 8).

Zaliczka alimentacyjna – kwota ta wypacana jest przez organ właściwy wierzyciela osobie uprawnionej na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna.

Zaliczka alimentacyjna jest świadczeniem skierowanym do rodziców samotnie wychowujących dzieci (w rozumieniu art. 3 pkt 17a ustawy o świadczeniach rodzinnych) mających zasądzone alimenty, których egzekucja jest bezskuteczna oraz osób uczących się, w których przypadku egzekucja alimentów na podstawie tytułu wykonawczego jest nieskuteczna. Przysługuje również na dziecko wychowywane przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie uzbezwłasnowolniona (wciąż pozostaje wymóg bezskuteczności egzekucji zasądzonych na rzecz dziecka alimentów). Podstawowym warunkiem jest więc pobyt małżonka w zakładzie karnym przez okres dłuższy niż 3 miesiące lub prawomocne postanowienie sądu o jego całkowitym ubezwłasnowolnieniu. Bez znaczenia pozostaje kto jest zobowiązany do alimentacji na rzecz na dzieci, na które złożony został wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej. 

Przez rok czasu zaliczka przysługuje na dzieci wychowywane przez osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli został złożony pozew o rozwód lub separację (art. 29 ust. 1). Nie jest konieczne, aby to współmałżonek był osobą zobowiązaną do alimentacji na rzecz dzieci na które przysługiwać będzie zaliczka alimentacyjna , jednak w takiej sytuacji dochód rodziny należy ustalić w oparciu o dochód obydwojga współmałżonków. Zgodnie z art. 29 ust. 2 w/w ustawy do składu rodziny nie wlicza się współmałżonka jedynie w sytuacji, gdy jest on jednocześnie zobowiązany do alimentacji na rzecz któregokolwiek ze wspólnych dzieci. Okres jednego roku należy rozumieć jako okres 12 miesięcy liczony od momentu złożenia wniosku o zaliczkę alimentacyjną. W wielu przypadkach okres ten nie będzie pokrywał się z 12 miesięcznym okresem zasiłkowym.

 

 

 

Dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Krosno organem właściwym do wypłaty zaliczki alimentacyjnej jest realizujący te zadania z upoważnienia Prezydenta Miasta Krosna – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, mieszczący się przy ulicy Piastowskiej 58. Wnioski można odbierać i informacji zasięgać w pokoju nr 14 telefon: 013 42 012 57. lub 013 43 204 59 wew 131

 

Z dniem 1 września 2008r. weszła w życie ustawa z 7 lipca 2007r. o pomocy osobom upoważnionym do alimentów i zastąpiła ona w/w ustawę.