Skip to main content

W celu utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy placówki wsparcia dziennego działającej na terenie Gminy Krosno.

Praca na umowę- zlecenie w wymiarze 40 h w miesiącu, w okresie od 01 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Liczba osób niezbędnych do wykonania zadań: 1

Miejsce wykonywania zadań:

Placówka Wsparcia Dziennego

 

Zakres wykonywanych zadań:

 

1.      Opieka nad dziećmi – uczestnikami zajęć w placówce, organizacja tych zajęć, tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych, pozyskiwanie wiedzy na temat ewentualnych dysfunkcji występujących
w rodzinie.

2.        Organizacja zajęć komputerowych w placówce wsparcia dziennego oraz opieka nad dziećmi i młodzieżą biorącej w niej udział.

 3.      Prowadzenie dokumentacji, w tym: wykazu przepracowanych godzin, sporządzanych oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego, listy obecności dzieci i młodzieży korzystających z komputerów z dostępem do Internetu zakupionych w ramach projektu.

 4.      Opieka nad zakupionym w ramach projektu sprzętem teleinformatycznym.

 5.      Współpraca z koordynatorem projektu.

 6.      Wykonywanie okresowych sprawozdań z pracy placówki wsparcia dziennego.

 7.      Aktywne poszukiwanie nowych uczestników zajęć.

 

 

Warunki zlecenia

Warunki dotyczące charakteru zlecenia i sposobu wykonywania zadań:

1. Praca w godzinach popołudniowych.

2. Konieczność przemieszczania się po terenie miasta Krosna w ramach wykonywanych zadań z podopiecznymi (wyjścia na pływalnię, do parku itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek wyjazdy poza teren Gminy.

 

 

 

Wymagania niezbędne do wykonywania zadań:

1. Ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub,

2. Ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku, uzupelnione studiami podyplomowymi

w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub

3. Co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

 

Z zastrzeżeniem, że osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi udokumentować, iż posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w pracy z dziećmi.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Życiorys (CV) i list motywacyjny,

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3. Kopia dowodu osobistego lub paszportu,

4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

5. Zaświadczenie o zatrudnieniu (w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku).

6.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona.

 

 

 

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Ośrodka ( pok. 39) lub przesłać pocztą tradycyjną
w terminie do 16 września 2016 r. – do godz. 11.00 ( decyduje data wpływu do MOPR Krosno) na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Piastowska 58

38-400 Krosno

Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób:

Oferta na konkurs: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w ramach utrzymania trwałości projektu pn: „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”.

 

Informacje dodatkowe:

Niezbędne dokumenty zawierające wyżej wymienione doświadczenia należy złożyć
w oryginale, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Dokumenty nieodebrane w ramach naboru w terminie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13-43-204-59 wew. 104

                                                          

 

……………………………..                                                 ………………………………… Imię i nazwisko                                                                          Miejscowość, data

……………………………..
         Adres

Oświadczenia

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a ……………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym…………………………………………………………

wydanym przez …………………………………………………………………………………

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, iż:
– posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,
– nie byłem/byłam skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawianych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procedury rekrutacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.zm.).

 

        ……………………………………
                                                                                                          (Podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje określone w § 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 332
z późn.zm. )

 

 

 

Nazwa Uczelni

Kierunek studiów

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Potwierdzam zgodność z oryginałem