Skip to main content

MIESZKANIE CHRONIONE

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. 

O pobyt w mieszkaniu chronionym mogą ubiegać się osoby usamodzielniane , nie posiadające czasowo innej możliwości zamieszkania i znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które opuszczają pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

PIERWSZE MIESZKANIE CHRONIONE W KROŚNIE

Od dnia 1 lipca 2016r. na terenie Gminy Miasto Krosno funkcjonuje mieszkanie chronione. Znajduje się ono w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie. Stanowi lokal 3 pokojowy wraz z przynależnościami o łącznej powierzchni użytecznej 100,87 m2, położony w Krośnie przy ulicy Żwirki i Wigury 5/9. W mieszkaniu tym znajdują się podstawowe sprzęty gospodarstwa domowego oraz niezbędne umeblowanie. Mieszkanie przeznaczone jest dla osób z terenu Gminy Miasto Krosno oraz osób, które zamierzają się osiedlić na terenie Gminy.

 

JAK STARAĆ SIĘ O POBYT W MIESZKANIU CHRONIONYM

Warunkiem skierowania do mieszkania chronionego jest złożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie  wniosku o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym. Przyznanie świadczenia niepieniężnego w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym następuje w formie decyzji administracyjnej. Jej wydanie poprzedza wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego MOPR. W postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie przyznania świadczenia w formie pobytu w mieszkaniu chronionym, uwzględnia się sytuację zdrowotną, bytowa i materialną osoby kierowanej do mieszkania chronionego. Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym/opiekunem mieszkania chronionego, a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania z w/w wsparcia.

Bezpośredni nadzór nad osobami przebywającymi w mieszkaniu chronionym pełni opiekun wyznaczony przez dyrektora MOPR Krosno.  

 

OKRES POBYTU I ODPŁATNOŚĆ

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest czasowy i nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach pobyt ten może być przedłużony.

Osoba usamodzielniana zamieszkująca w mieszkaniu chronionym jest zobowiązana do ponoszenia częściowych kosztów utrzymania tego mieszkania proporcjonalnie do swoich dochodów. W uzasadnionych przypadkach starosta może ją zwolnić z ponoszenia opłat. Szczegółowe warunki zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych zostały ustalone w Uchwale NR XXVII/534/15 Rady Miasta Krosna z dnia 31 maja 2016r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

 

W chwili obecnej z pobytu w mieszkaniu korzystają osoby usamodzielniane , które opuściły placówkę opiekuńczo-wychowawczą.