Skip to main content

W celu utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko wychowawców placówki wsparcia dziennego działającej na terenie Gminy Krosno.

Praca na umowę- zlecenie w wymiarze 40 h w miesiącu, w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Liczba osób niezbędnych do wykonania zadań: 7

Miejsce wykonywania zadań:

1) Placówka Wsparcia Dziennego "Ogródek Jordanowski, 38-400 Krosno, ul. Grodzka 20.

2) Osiedlowy Dom Ludowy – Turaszówka, 38-400 Krosno, ul. Jana Pawła II 33.

3) Dzielnicowy Dom Ludowy – „Puchatek”, 38-400 Krosno, ul. Chopina 8.

4) Ochotnicza Straż Pożarna – Polanka, 38-400 Krosno, ul. Decowskiego 107.

5) Dzielnicowy Dom Ludowy – Białobrzegi, 38-400 Krosno, ul. Kopernika 10.

6) Szkola Podstawowa nr 5, 38-400 Krosno, ul. Grunwaldzka 15.

7) Szkoła Podstawowa nr 8, 38-400 Krosno, ul. Prochownia 7.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 

1. Opieka nad dziećmi – uczestnikami zajęć w placówce, organizacja tych zajęć, tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych, pozyskiwanie wiedzy na temat ewentualnych dysfunkcji występujących w rodzinie.

2. Organizacja zajęć komputerowych w placówce wsparcia dziennego oraz opieka nad dziećmi i młodzieżą biorącej w niej udział.

3. Prowadzenie dokumentacji, w tym: wykazu przepracowanych godzin, sporządzanych oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego, listy obecności dzieci i młodzieży korzystających z komputerów z dostępem do Internetu zakupionych w ramach projektu.

4. Opieka nad zakupionym w ramach projektu sprzętem teleinformatycznym.

5. Współpraca z koordynatorem projektu.

6. Wykonywanie okresowych sprawozdań z pracy placówki wsparcia dziennego.

7. Aktywne poszukiwanie nowych uczestników zajęć.

 

 

Warunki zlecenia

Warunki dotyczące charakteru zlecenia i sposobu wykonywania zadań:

1. Praca w godzinach popołudniowych.

2. Konieczność przemieszczania się po terenie miasta Krosna w ramach wykonywanych zadań z podopiecznymi (wyjścia na pływalnię, do parku itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek wyjazdy poza teren Gminy.

 

 

 

Wymagania niezbędne do wykonywania zadań:

1. Ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub,

2. Ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku, uzupelnione studiami podyplomowymi

w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub

3. Co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy
z dziećmi lub rodziną.

 

Z zastrzeżeniem, że osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi udokumentować, iż posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w pracy w placówce wsparcia dziennego.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Życiorys (CV) i list motywacyjny,

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3. Kopia dowodu osobistego lub paszportu,

4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

5. Zaświadczenie o zatrudnieniu (w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku).

6.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona.

 

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Ośrodka ( pok. 39) lub przesłać pocztą tradycyjną
w terminie do 16 grudnia 2016 r. – do godz. 11.00 ( decyduje data wpływu do MOPR Krosno) na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Piastowska 58

38-400 Krosno

Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób:

Oferta na konkurs: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w ramach utrzymania trwałości projektu pn: „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”.

 

Informacje dodatkowe:

Niezbędne dokumenty zawierające wyżej wymienione doświadczenia należy złożyć
w oryginale, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Dokumenty nieodebrane w ramach naboru w terminie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13-43-204-59 wew. 104

 

Pliki do pobrania