Skip to main content

Strategia jest dokumentem planistycznym, który pozwala na ukierunkowanie długofalowych zamierzeń władz samorządowych Krosna i wykorzystanie potencjału oraz zasobów dla osiągnięcia zamierzonych celów. Stanowi naczelną orientację, która jest wytyczną postępowania i podejmowania przez władze miasta kluczowych decyzji w związku z sytuacjami, jakie zachodzą wewnątrz i w jej otoczeniu. Posługując się definicją teoretyka zarządzania Alfreda Chandlera strategia, to określenie głównych długofalowych celów oraz takiej alokacji zasobów, która jest konieczna do osiągnięcia tych celów. Podany kanon nie odnosi się wyłącznie do praktyki gospodarczej czy militarnej, lecz ma zastosowanie we wszystkich innych dziedzinach życia.
 

     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem, który w sposób bardziej szczegółowy odwołuje się do określonej sfery zadań publicznych. Jest ona dokumentem określającym główne kierunki działań polityki społecznej, mających na celu podniesienie jakości życia członków wspólnoty samorządowej, począwszy od zdiagnozowanych problemów, do stanu oczekiwanego przez mieszkańców. Konieczność opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika wprost z ustawy o pomocy społecznej, która nakłada na gminę i powiat obowiązek opracowania, uchwalenia i realizowania strategii.

Całość do pobrania w formie pliku pdf. STRATEGIA KROSNA 2017-2022