Skip to main content

W celu utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy placówki wsparcia dziennego działającej na terenie Gminy Krosno.

Praca na umowę- zlecenie w wymiarze 40 h w miesiącu, w okresie od dnia 1 maja 2017 r. do
dnia 31 grudnia 2017 r.

Liczba osób niezbędnych do wykonania zadań: 1

Miejsce wykonywania zadań:

Osiedlowy Dom Ludowy – 38-400 Krosno, Turaszówka ul. J. Pawła II 33

Zakres wykonywanych zadań:

 

1.      Opieka nad dziećmi – uczestnikami zajęć w placówce, organizacja tych zajęć, tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych, pozyskiwanie wiedzy na temat ewentualnych dysfunkcji występujących
w rodzinie.

2.        Organizacja zajęć komputerowych w placówce wsparcia dziennego oraz opieka nad dziećmi i młodzieżą biorącymi w nich udział.

3.      Prowadzenie dokumentacji, w tym: wykazu przepracowanych godzin, sporządzanych oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego, listy obecności dzieci i młodzieży korzystających z komputerów z dostępem do Internetu zakupionych w ramach projektu.

4.      Opieka nad zakupionym w ramach projektu sprzętem teleinformatycznym.

5.      Współpraca z koordynatorem projektu.

6.      Wykonywanie okresowych sprawozdań z pracy placówki wsparcia dziennego.

7.      Aktywne poszukiwanie nowych uczestników zajęć.

 

Warunki zlecenia

Warunki dotyczące charakteru zlecenia i sposobu wykonywania zadań:

1. Praca w godzinach popołudniowych.

2. Konieczność przemieszczania się po terenie miasta Krosna w ramach wykonywanych zadań z podopiecznymi (wyjścia na pływalnię, do parku itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek wyjazdy poza teren Gminy Miasto Krosno.

Wymagania niezbędne do wykonywania zadań:

1. Ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub,

2. Ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku, uzupelnione studiami podyplomowymi

w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

3. Wykształcenie średnie, udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopia dowodu osobistego lub paszportu.

4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

5. Zaświadczenie o zatrudnieniu (w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku).

6.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

8. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9.Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Ośrodka ( pok. 39) lub przesłać pocztą tradycyjną
w terminie do 25 kwietnia 2017 r. – do godz. 15.00 ( decyduje data wpływu do MOPR Krosno) na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Piastowska 58

38-400 Krosno

Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób:

Oferta na konkurs: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w ramach utrzymania trwałości projektu pn: „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”.

Informacje dodatkowe:

Niezbędne dokumenty zawierające wyżej wymienione doświadczenia należy złożyć
w oryginale, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Dokumenty nieodebrane w ramach naboru w terminie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13-43-204-59 wew. 104

Kwestionariusz osobowy