Skip to main content

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie oddział w Rzeszowie realizuje projekt „Podnieś kwalifikacje, bądź aktywny na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.

Celem głównym Projektu  „Podnieś kwalifikacje, bądź aktywny na rynku pracy” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy poprzez zastosowanie szeregu działań pozwalających zaktywizować zawodowo 75 osobową grupę uczestników Projektu. Dostarczenie im wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku pracy, zwiększenie kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego do 31.03.2018r.

W Projekcie może wziąć udział osoba, która spełnia łącznie wszystkie następujące warunki:

a) w dniu przystąpienia do Projektu ukończyła 29 rok życia;

 

b) spełnia minimum jedno z dwóch kryteriów:

1.   jest osobą niepełnosprawną (orzeczenie o niepełnosprawności)

      oraz

–        jest osobą bierną zawodowo (oświadczenie) lub

–        jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy (zaświadczenie z Urzędu Pracy) lub

–        jest osobą poszukującą pracy nie pozostającą w zatrudnieniu (oświadczenie)

 

2.       jest osobą o niskich kwalifikacjach

 

c) zamieszkuje teren województwa podkarpackiego;

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji przyznawane będą: osobom bezrobotnym powyżej 24 miesięcy, kobietom, osobom zamieszkującym tereny wiejskie, osobom biernym zawodowo.

Podczas Udziału w Projekcie Uczestnik Projektu weźmie udział w następujących formach wsparcia:

1). Indywidualne doradztwo zawodowe – doradztwo zawodowe ma na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), (minimalnie 7 godzin indywidualnych spotkań). Spotkania będą uzupełnione o pośrednictwo zawodowe (2 spotkania po 4h).

2). Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy – warsztaty mają na celu opracowanie strategii własnej aktywności zawodowej, edukacyjnej, społecznej przy wsparciu doświadczonych trenerów.

3). Szkolenia zawodowe – każdy Uczestnik Projektu weźmie udział w kursie podnoszącym kwalifikacje zawodowe. Kurs średnio będzie trwał 100h i dopasowany będzie do potrzeb i predyspozycji Uczestnika Projektu oraz popytu zgłaszanego przez pracodawców na rynku pracy.

4). Staże zawodowe – Uczestnik Projektu weźmie udział w 6 miesięcznym stażu zawodowym. Wynagrodzenie na stażu wynosi 1750,00 brutto.

5). Pośrednictwo zawodowe – pośrednictwo pracy będzie obejmować 12h dla każdego Uczestnika Projektu. 

 

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:

Biuro Projektu Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rzeszowie, ul. Słowackiego 24/lokal 26, III piętro.

e-mail:urszulazuczek196@gmail.com

telefon: 735 978 107

strona/podstrona projektu: www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl