Skip to main content

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie przy ul. Piastowska 58  ogłasza nabór na stanowisko psychologa (1 etat)

 

Główne obowiązki:

 

1) Przeprowadzanie badań oraz wydawanie opinii psychologicznej o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka , dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz sporządzanie okresowej opinii dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinny dom dziecka.

2) Udzielanie pomocy psychologicznej rodzinom zastępczym i dzieciom w nich umieszczonych.

3) Udział w zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego
w rodzinnej pieczy.

4) Udzielanie pomocy psychologicznej osobom pełnoletnim opuszczających pieczę zastępczą.

5) Współpraca z pracownikami socjalnymi w  celu rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie, osób dotkniętych uzależnieniem alkoholowym czy przemocą w rodzinie.

6) Udział w przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego wraz z pracownikiem socjalnym u podopiecznych – w uzasadnionych przypadkach.

7) Porady, konsultacje, dla osób korzystających z pomocy Działu Interwencji Kryzysowej w tym:

– prowadzenie indywidualnych konsultacji i poradnictwa psychologicznego dla osób doświadczających przemocy domowej i sprawców przemocy w rodzinie, głównie w ramach procedury „Niebieska Karta”,

– udzielanie pomocy psychologicznej w przezwyciężaniu trudności opiekuńczo–wychowawczych,

– przekazywanie informacji na temat możliwości pomocy ofiarom przemocy, ich uprawnień oraz danych instytucji realizujących programy terapeutyczne dla ofiar/sprawców przemocy w rodzinie,

– współpraca z Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz z Grupami Roboczymi,

– udzielanie pomocy psychologicznej osobom w kryzysie emocjonalnym.

 

Wymagania niezbędne:

– dyplom magistra psychologii uzyskany w polskiej uczelni lub uzyskane za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej,

– znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu psychologa,

– pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

 

Wymagania dodatkowe ( mile widziane):

– kursy/szkolenia dot. pracy terapeutycznej,

– doświadczenie związane z udzielaniem poradnictwa, diagnostyką, terapią,

– praktyka w pracy terapeutycznej z osobami doświadczającymi przemocy domowej,

– doświadczenie w organizowaniu grup wsparcia,

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych,

 

 

 

Wymagane dokumenty, w tym oświadczenia:

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie internetowej www.moprkrosno.pl),

– list motywacyjny (z uwagi na telefoniczne uzgadnianie terminów rozmów prosimy
o podanie w liście motywacyjnym numeru telefonu kontaktowego)
,

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (staż pracy, praktyki, staże),

– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

 Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 28.09.2017 r.

w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58 (piętro, pokój nr 39) w godzinach od 7:30 do 15:30z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ,,Psycholog ”. Decyduje data wpływu do Ośrodka.

 

 

Dodatkowe informacje:

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w niniejszym ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowę drogą telefoniczną.

 

Krosno, dnia 21.09.2017 r.

Dokumenty do pobrania  kwestionariuszoświadczenie