Skip to main content

W celu utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko wychowawców placówek wsparcia dziennego działającej na terenie Gminy Krosno.

1. Praca na umowę- zlecenie w wymiarze 40 h w miesiącu.

2. Liczba osób niezbędnych do wykonania zadań: 7

 

Miejsce i czas wykonywania zadań:

1) Placówka Wsparcia Dziennego "Ogródek Jordanowski, 38-400 Krosno, ul. Grodzka 20
– w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

2) Osiedlowy Dom Ludowy – Turaszówka, 38-400 Krosno, ul. Jana Pawła II 33 – w okresie od 8 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

3) Dzielnicowy Dom Ludowy – „Puchatek”, 38-400 Krosno, ul. Chopina 8 – w okresie
od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

4) Ochotnicza Straż Pożarna  – Polanka, ul. Decowskiego 107– Polanka, 38-400 Krosno,
ul. Decowskiego 107- w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

5) Dzielnicowy Dom Ludowy – Białobrzegi, 38-400 Krosno, ul. Kopernika 10- w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

6) Szkola Podstawowa nr 5, 38-400 Krosno, ul. Grunwaldzka 15- w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

7) Szkoła Podstawowa nr 8, 38-400 Krosno, ul. Prochownia 7- w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Zakres wykonywanych zadań:

 

1. Opieka nad dziećmi – uczestnikami zajęć w placówce, organizacja tych zajęć, tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych, pozyskiwanie wiedzy na temat ewentualnych dysfunkcji występujących w rodzinie.

2. Organizacja zajęć komputerowych w placówce wsparcia dziennego oraz opieka nad dziećmi i młodzieżą biorącej w niej udział.

3. Prowadzenie dokumentacji, w tym: wykazu przepracowanych godzin, sporządzanych oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego, listy obecności dzieci i młodzieży korzystających z komputerów z dostępem do Internetu zakupionych w ramach projektu.

4. Opieka nad zakupionym w ramach projektu sprzętem teleinformatycznym.

5. Współpraca z koordynatorem projektu.

6. Wykonywanie okresowych sprawozdań z pracy placówki wsparcia dziennego.

7. Aktywne poszukiwanie nowych uczestników zajęć.

 

Warunki zlecenia

Warunki dotyczące charakteru zlecenia i sposobu wykonywania zadań:

1. Praca w godzinach popołudniowych.

2. Konieczność przemieszczania się po terenie miasta Krosna w ramach wykonywanych zadań z podopiecznymi (wyjścia na pływalnię, do parku itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek wyjazdy poza teren Gminy.

 

Wymagania niezbędne do wykonywania zadań:

1. Ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub,

2. Ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku, uzupelnione studiami podyplomowymi

w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub

3. Co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy
z dziećmi lub rodziną.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Życiorys (CV) i list motywacyjny,

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3. Kopia dowodu osobistego lub paszportu,

4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

5. Zaświadczenie o zatrudnieniu (w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku).

6.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona.

 

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Ośrodka ( pok. 39) lub przesłać pocztą tradycyjną
w terminie do 7 grudnia 2017 r. – do godz. 15.00 ( decyduje data wpływu do MOPR Krosno) na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Piastowska 58

38-400 Krosno

Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób:

Oferta na konkurs: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w ramach utrzymania trwałości projektu pn: „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”.

 

Informacje dodatkowe:

Niezbędne dokumenty zawierające wyżej wymienione doświadczenia należy złożyć
w oryginale, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Dokumenty nieodebrane w ramach naboru w terminie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13-43-204-59 wew. 104

                                                          

 

……………………………..                                                 ………………………………… Imię i nazwisko                                                                          Miejscowość, data

……………………………..
         Adres

Oświadczenia

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a ……………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym…………………………………………………………

wydanym przez …………………………………………………………………………………

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 8 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, iż:
– posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,
– nie byłem/byłam skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawianych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procedury rekrutacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U.  2016 r., poz. 922).

 

        ……………………………………
                                                                                                          (Podpis)

 

 

Potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje określone w § 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697
z późn.zm. )

 

 

 

Nazwa Uczelni

Kierunek studiów

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Potwierdzam zgodność z oryginałem

 

Plik do pobrania