Skip to main content

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego  dla osób stosujących przemoc w rodzinie

zapytanie_ofertowe_DIK.docx

Scan_zamwienia.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego

dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2018 roku

1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie

ul. Piastowska 58, 38 – 400 Krosno

tel./fax (13) 43 204 59, adres e-mail: poczta@moprkrosno.pl

2. TRYB  UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty równowartości kwoty 30.000 przyjętego zarządzeniem Nr 14/2014

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie z dnia 17 września 2014r.                     w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do
30 000 EURO w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2018 zwanego dalej ,,Programem”.

2) Na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
w rodzinie przeznaczono w 2018 roku kwotę w wysokości 4 800,00 zł.

3)  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na realizację części Programu.

4. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Realizacja programu może być prowadzona  przez osoby, które

  1. ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji

– dowodem na  spełnienie tego warunku jest kserokopia/kserokopie dyplomu ukończenia studiów.

2) spełniają warunki  do prowadzenia oddziaływań  korekcyjno – edukacyjnych określone,
w § 9 ust.2  Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie      standardu podstawowych usług świadczących przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U.  z 2011r. Nr 50, poz. 259) – posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc
w rodzinie

dowodem na spełnienie tego warunku jest kserokopia powyższego zaświadczenia
o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie

  1. posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

dowodem na spełnienie tego warunku  jest  oświadczenie  o realizacji  programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub w pracy terapeutycznej z  osobą stosującą przemoc (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do  Zapytania ofertowego).

Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

5. Wymagania dodatkowe:

  1. Samodzielność, kreatywność w działaniu, odpowiedzialność.
  2. Wysoka kultura osobista.
  3. Odporność na stres.
  4. Oferent  załącza do oferty założenia do programu korekcyjno – edukacyjnego
   dla osób stosujących przemoc w rodzinie uwzględniający m.in. zakres tematyczny
   i wstępny harmonogram zajęć.

Ponadto mile widziane:

– prowadzenie szkoleń z zakresu wymienionej tematyki,

– realizowanie programu przez dwóch prowadzących.

6. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ

1) Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić program zgodnie z:

  1. ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
   z 2015r.,    poz.1390);
  2. rozporządzeniem Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczących przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U.  z 2011r. Nr 50, poz. 259);
  3. wytycznymi tworzenia programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, stanowiącymi załącznik nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, zawartymi w Uchwale 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r., z zastrzeżeniem i uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym;
  4. Uchwałą Nr LIX/1340/18 w sprawie przyjęcia Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Gminie Miasto Krosno na rok 2018.

Zawartość merytoryczna oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie powinna obejmować oprócz edukacyjnych informacji również praktyczne ćwiczenia, które uczestnikom programu pomogą w uczeniu się reagowania w sposób alternatywny do zachowań przemocowych. Sprzyjać one będą kształtowaniu umiejętności kontroli emocji i zachowań, pomagać w nabywaniu odpowiedzialności reagowania w sytuacjach kryzysowych i utrzymywaniu relacji interpersonalnych bez przemocy.

2)  Program zostanie przeprowadzony w grupie do 10 osób.

3) Jedna edycja Programu będzie obejmowała co najmniej 60 godzin zajęć w formie spotkań grupowych.

4) Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić zajęcia z uczestnikami Programu osobiście.

5) Uczestnicy Programu: osoby stosujące przemoc w rodzinie.

6) Naboru uczestników  do udziału w Programie dokonuje Zamawiający.

7) Zamawiający zapewnia przygotowanie niezbędnych do pracy materiałów biurowych
do prowadzenia programu (np. papier, pisaki, notesy, projektor, ekran,  itp.).

8)  Wykonawca zapewnia materiały edukacyjne do realizacji przedłożonej oferty.

9) W czasie trwania Programu Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu miesięczne informacje z wykonania programu, zawierające tematy realizowanych zajęć, sposoby ich realizacji oraz listę osób, które wzięły udział w programach.

10) Wykonawca sporządza informacje z przeprowadzonych zajęć na potrzeby  Zamawiającego.

11) Wykonawca przed rozpoczęciem programu przeprowadza badania ankietowe wśród uczestników zakwalifikowanych do programu, dotyczące ich postaw wobec przemocy, następnie ankietę monitorującą w trakcie zajęć oraz po zakończeniu zajęć ankietę ewaluacyjną i przedkłada Zamawiającemu, w formie raportu z badań ewaluacyjnych.

7. TERMIN  REALIZACJI:

W okresie od lipca do grudnia 2018r. (dokładne terminy i szczegółowy plan działań zostaną omówione po wyborze oferenta, przed rozpoczęciem współpracy).

8. FORMA ZATRUDNIENIA

Umowa cywilno – prawna.

9. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG:

Pomieszczenie na przeprowadzenie zajęć w związku  z realizacją programu  zapewnia Zamawiający.

10. KRYTERIA OCENY OFERT:

1)  cena brutto za 1 godzinę realizacji programu 60 pkt                                                                                                                                      

2) doświadczenie w prowadzeniu  programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie: 30 pkt

Doświadczenie w prowadzeniu programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 30 punktów liczone będzie jako:

  1. co najmniej 3 lata  – 10 punktów
  2. powyżej  3 lat do 4 lat  – 20 punktów
  3. powyżej 4 lat – 30 punktów

3) prowadzenie szkoleń o tematyce „przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”  – 5 punktów

4) realizowanie programu przez dwóch prowadzących – 5 punktów

11. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1) Ofertę należy sporządzić na formularzu OFERTY zgodnie z załącznikiem nr 1 do „Zapytania ofertowego”.

2) Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez składającego ofertę.

3) do oferty powinny być dołączone dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie  4.

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1) Miejsce składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć osobiście lub przesłać
za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Piastowska 58,
38 – 400 Krosno w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na usługę pn. „Przeprowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2018 roku”.

2) Termin składania ofert: do 30 czerwca 2018 roku.

Osoba do kontaktów:Alicja Zaremba numer tel. 13 43 026 87 w godzinach od 730 do 1530 od poniedziałku do piątku.

13. SPOSÓB OCENY OFERT (TRYB POSTĘPOWANIA):

  1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego w terminie do 7 dni od dnia zamknięcia naboru ofert.
  2. W przypadku  jednakowych ofert, Zamawiający wezwie Oferentów do złożenia ofert dodatkowych w zakresie ceny. Oferent nie może w ofercie dodatkowej zaproponować ceny wyższej niż zaproponowana w ofercie podstawowej (pierwszej).
  3. Oferta pozostająca w sprzeczności z wymogami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu, w szczególności niekompletna lub niemożliwa do uznania za ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.
  4. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez jej rozpoznania.
  5. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej z tytułu odrzucenia oferty.
  6. Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia w przypadku wybrania najkorzystniejszej oferty, której wartość przekracza planowane wydatki na to zadanie. W razie niepowodzenia negocjacji Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania
   o zapytaniu ofertowym i od zawarcia umowy.

14.ZAWARCIE UMOWY:

Decyzja Dyrektora MOPR w Krośnie, o wyborze oferty, jest podstawą do zawarcia umowy z Oferentem wybranym w zapytaniu ofertowym. Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zawarta zostanie umowa w ciągu 14 dni od dnia wyboru oferty, która określi szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania. Na etapie zawarcia umowy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przedstawia ostateczny  harmonogram  realizacji programu.

                                                                                              Zastępca Dyrektora

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

w Krośnie

Mgr Katarzyna Zajdel

Załącznik nr 1

Pieczęć lub dane oferenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ___________________________

(miejscowość, data)

Miejski Ośrodek Pomoc Rodzinie

                       w Krośnie

OFERTA

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego na podstawie art.  4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)  dotyczącego  realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemocy w rodzinie w 2018 roku.

Ja niżej podpisana/y:

___________________________________________________________________________

(imię i nazwisko/ nazwa oferenta)

___________________________________________________________________________

(adres)

składam niniejszą ofertę zgodnie z Zapytaniem ofertowym z dnia  20.06.2018r.

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

1. Za cenę brutto 1 godziny realizacji programu ………..……………………….……….. zł    słownie brutto: …………………………………………………………………………..  zł.

  1. Ponadto  oświadczam, że ⃰ :
    1.  posiadam doświadczenie w prowadzeniu  programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w wymiarze:⃰
      1. co najmniej 3 lata,
      2. powyżej  3 lat do 4 lat,
      3. powyżej 4 lat.
    2. Prowadziłem/am  szkolenia o tematyce „przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

TAK 

NIE

  1. Program zostanie zrealizowany przez dwóch prowadzących.

TAK

NIE

⃰ zaznacz właściwą odpowiedź

2. Przyjmuję do realizacji postawione przez zamawiającego w Zapytaniu ofertowym warunki.

3. Oświadczam, że jestem podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym

NIP__________________________

______________

(data i czytelny podpis)

Załączniki:

  1. oświadczenie wg załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego,
  2. kserokopie dokumentów wymienionych w pkt 4 Zapytania ofertowego,
    1. założenia do programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie uwzględniające  zakres tematyczny i wstępny harmonogram zajęć.

Załącznik nr 2

Oświadczenie oferenta

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam co najmniej 3 – letni staż pracy
w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jako potwierdzenie spełnienia powyższego przedkładam w załączeniu dokumentację potwierdzającą posiadanie powyższego stażu pracy.

………………………..

(czytelny podpis)