Skip to main content


RODO dla   Interesanta

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez MOPR w Krośnie z siedzibą przy ul Piastowskiej 58, 38-400 Krosno. Na bieżąco będziemy Państwa informować o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego RODO:

 

Co to jest RODO?

RODO to tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych, wprowadzające m.in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków Administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego MOPR Krosno  przetwarza moje dane?

MOPR Krosno przetwarza Państwa dane osobowe, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m. in.: przyznawania i wypłacania świadczeń e tym socjalnych, organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych? TAK. Mogą Państwo mieć dostęp do swoich danych osobowych.
Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie z siedzibą przy ul. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno reprezentowany przez Dyrektora.

W sprawach ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z MOPR Krosno poprzez email: poczta@moprkrosno.pl, tel. (13) 43-204-59, lub z Inspektorem ochrony danych.

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych? Z Inspektorem ochrony danych mogą Państwo skontaktować się pod adresem email: iod@moprkrosno.pl, tel. . (13) 43-204-59 wew. 107. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wilusz.
W jakim celu MOPR Krosno przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez MOPR Krosno w celu realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych w zakresie pomocy w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Dane konieczne do rozpatrzenia danej sprawy są zbierane i wykorzystywane przez Ośrodek dla prowadzonych postępowań mających na celu przyznanie świadczeń, o które Państwo się ubiegają.

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

MOPR Krosno nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym MOPR Krosno powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) w ramach zapewnienia m.in. obsługi technicznej, informatycznej MOPR Krosno. Podmioty przetwarzające mogą przetwarzać powierzone im dane jedynie na polecenie MOPR Krosno, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej? Obecnie nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Jak długo moje dane osobowe będą przechowywane przez MOPS?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw i wniosków oraz ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na MOPR, a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.

Jakie uprawnienia mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych? Przysługuje Państwo prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
  • sprostowania danych (art. 16 RODO),
  • usunięcia danych osobowych po upływie okresu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  • niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
Do kogo mogę wnieść skargę? Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi Państwa wniosków niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami. Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Skąd MOPR Krosno ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski złożone do MOPR Krosno. W przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas MOPR Krosno ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskiwania ich danych, chyba że przepis szczególny zwalnia MOPR Krosno z tego obowiązku.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany? Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.