Skip to main content

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której fundatorem i założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych POPON, realizuje obecnie projekt „Katalizator Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, jako trwały proces zmian mechanizmu funkcjonowania poprzez kompleksowe wsparcie motywujące do działania również po zakończeniu projektu” realizowany ze środków PFRON w ramach konkursu „Szansa-Rozwój-Niezależność”.

 

Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych zamieszkujących min województwo podkarpackie.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o publikację informacji o w/w projekcie na stronie internetowej, tablicach informacyjnych Waszej instytucji, celem poinformowania mieszkańców o możliwości wzięcia udziału w tej formie wsparcia.

W załączeniu przesyłamy informację o projekcie, ulotkę informacyjną oraz plakat do publikacji.

Bliżej o projekcie:

  Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych, którzy:

  • są mieszkańcami jednego z 6 województw: Kujawsko-Pomorskiego,

Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego

  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
  • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach

innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

W ramach działań zaplanowanych w Projekcie wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie: w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnego planu działania (IPD).

Beneficjenci po opracowaniu IPD mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w

postaci:

  • bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych
  • staży zawodowych
  • wsparcia zatrudnienia i samo zatrudnienia

Zapewniamy wsparcie w postaci:

  • doradcy zawodowego, kreatora kariery, psychologa, prawnika, mentora i

pośrednika pracy.

 

Projekt realizowany jest od 01 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r.

 

Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu są bezpłatne dla beneficjenta.

Deklaracja zgłoszeniowa online:  http://fazon.pl/ lub u nas w biurze:

FAZON o/ Podkarpacki ul. Rejtana 10 pokój 315, 35-310 Rzeszów

 

Z wyrazami szacunku,

Marta Zięba-Kuźniar

Oksana Tokarska

 

Zapraszamy do kontaktu!

FAZON o/ Podkarpacki ul. Rejtana 10 pokój 315, 35-310 Rzeszów adres e-mail : rzeszow@fazon.pl tel. 17 85 77 556

 

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON/o Rzeszów ul. Rejtana 10/315 35-310 Rzeszów tel. 17 85 77 556

 

Załączniki