Skip to main content

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodziny w Krośnie w zakresie monitoringu wizyjnego

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA, DANE KONTAKTOWE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie (MOPR Krosno) mający swoją siedzibę przy ul. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno. (Nr telefonu kontaktowego 13 43 204 59, adres poczty elektronicznej email: poczta@moprkrosno.pl), adres strony:  www.moprkrosno.pl   Numer NIP : 684-16-35-674     Numer : REGON: 370004853

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

W MOPR Krosno wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub adresem poczty elektronicznej na adres email: iod@moprkrosno.pl.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

art. 6 ust 1 lit c RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

 

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
  • zapewnienia porządku publicznego i zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie i w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie, (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i klientów MOPR Krosno oraz pozostałych osób przebywających na terenie i w budynku,
  • zabezpieczenie mienia Administratora przed zniszczeniem, kradzieżą

 

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w  celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe

 

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich)

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej tj. nie dłużej niż 30 dni od zapisu.

Jeżeli nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przetwarzania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania, jeśli wykaże faktyczny powód takiego ograniczenia. Pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.W sytuacji, gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI,  W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.