Skip to main content

Jeżeli jesteś osobą, która:

 • lubi pomagać,
 • chce bezinteresownie pomóc dzieciom i ich rodzicom

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ, która we współpracy z asystentem rodziny będą niosły pomoc dla rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych:

 • w opiece nad dziećmi,
 • w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Podziel się swoim doświadczeniem życiowym i pomóż innym!

Dobro wraca!

Szczegółowe informacje:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, Dział ds. Asysty Rodziny i Pieczy Zastępczej,

Ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno, tel. 134320459, wew. 111/113

www.moprkrosno.pl

Rodziny wspierające

 

            Rodzina wspierająca, przy minimalnym nakładzie czasu wolnego, bezinteresownej pomocy i swoim doświadczeniu życiowym, może sprawić, że inna rodzina wzmocni swoje kompetencje i zacznie prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Przy współpracy z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny może pomóc w przezwyciężeniu trudności opiekuńczo- wychowawczych, a także bytowych.

Zgodnie z art. 29 § 2 Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

1) opiece i wychowaniu dziecka;

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

            Rodziną wspierającą może być osoba z najbliższego otoczenia dziecka, która:

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem,
 • ma pełne prawa rodzicielskie,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
 • jest wolna od uzależnień,
 • ma stałe źródło utrzymania,
 • wyraża zgodę na współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Krośnie,
 • uzyska pozytywną opinię Dyrektora MOPR Krosno

 

Celem rodziny wspierającej jest nakierowanie innych na dobrą drogę działania i funkcjonowanie, a nie wyręczanie w codziennych czynnościach. Działanie opiera się na własnych zasobach, umiejętnościach oraz posiadanej wiedzy i doświadczeniu. Forma pracy opiera się na asystowaniu rodzinie potrzebującej wsparcia a także tworzenie sieci pomocowej. Ważnym jest fakt, że rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy, uzgodnionym z pracownikami MOPR.

Jednym z głównych zadań rodziny wspierającej są w szczególności:

 1. Poradnictwo w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego 
  ( utrzymanie higieny osobistej, porządku, prowadzenia budżetu rodzinnego, gotowania).
 2. Pomoc rodzinom w organizacji spędzania wspólnie czasu.
 3. Pomoc dzieciom w nauce.
 4. Udzielanie wsparcia emocjonalnego.
 5. Współpraca z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny MOPR.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej proszone są o złożenie wniosku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie przy
ul. Piastowskiej 58, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30 lub przesłania go na adres e- mail : poczta@moprkrosno.pl

Szczegółowych informacji dotyczących rodzin wspierających udziela:

Dział ds. Asysty Rodziny i Pieczy Zastępczej, tel. 13-43-204-59, wew.111/113