Skip to main content

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie  w związku z ogłoszonym  w dniu 3 października 2019 r. przez MRPiPS naborem wniosków do Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zaprasza do kontaktu osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie oraz osoby chętne do niesienia pomocy Uczestnikom Programu jako Asystent osoby niepełnosprawnej.

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne (posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych), które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

            Kandydat na Asystenta musi spełniać określone wymagania, przede wszystkim posiadać dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie co najmniej średnie i co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, pełną zdolność do czynności prawnych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowaną opinię, stan zdrowia pozwalający na wykonywanie powierzonych zadań, umiejętność pracy z klientem, wysoka kultura osobista.

            Usługi asystenta w szczególności polegać będą na wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce – dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, miejsca kultu religijnego, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe, na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne; pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji, w załatwianiu spraw urzędowych, nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami oraz korzystaniu z dóbr kultury – muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy, itp..

UWAGA!

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania w roku bieżącym i w kolejnych latach.

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy (do grudnia 2019 r.) określających skalę potrzeb w zakresie realizacji Programu prosi się osoby zainteresowane (ich opiekunów) oraz przyszłych kandydatów na Asystenta Osoby Niepełnosprawnej o kontakt osobisty z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie – Panią Haliną Matusz oraz Panią Katarzyną Koszelnik-Biały ul. Piastowska 58, telefoniczny pod nr: 13 43 204 59 bądź e-mail na adres: poczta@moprkrosno.pl