Skip to main content

Krosno, 2020-02-07

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 07.02.2020r.

Dotyczy: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Działanie w ramach „Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”. Działanie w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Zestawienie ofert:

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena w zł za 1 godzinę Termin

wykonania

zamówienia

Okres

gwarancji

Warunki

płatności

1. Renata Marczyńska

zam. Krosno

30,00 zł luty-grudzień 2020r Zgodnie

z SIWZ

2. Iwona Żmuda

zam. Krosno

30,00 zł luty-grudzień 2020r Zgodnie

z SIWZ

3. Anna Kandrač

zam. Krosno

30,00 zł luty-grudzień 2020r Zgodnie

z SIWZ

 

* Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożeniem  oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Załączniki