Skip to main content

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie

ogłasza dodatkową rekrutację osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym

na bezpłatną usługę asystencką pt. 

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

realizowaną w ramach programu finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

Jeśli jesteś pełnoletnią osobą z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym (lub równoważnym do tych orzeczeń) i potrzebujesz wsparcia Asystenta osobistego 

przy m.in.:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez osobę z niepełnosprawnością miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału osoby z niepełnosprawnością przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

weź udział w wyżej wymienionym Programie.

 

Kryteria kwalifikacji wyboru osoby z niepełnosprawnością:

 1. posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważnym),
 2. wypełnienie i złożenie karty zgłoszenia,
 3. złożenie kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby:

 1. niekorzystające z innych form wsparcia,
 2. których stan zdrowia i specyfika niepełnosprawności umożliwi realizację kluczowych celów Programu – tj.:
 • uzyskanie ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie oznacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
 • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

 

Zakłada się wsparcie 15 osób z niepełnosprawnością.

Osoby niezakwalifikowane do Programu umieszczone zostaną na liście rezerwowej.

Program będzie realizowany po rozstrzygnięciu przetargu na świadczenie usługi asystenckiej i zawarciu umowy w Wykonawcami.

 

Powyższe dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Piastowska 58 – pokój nr 39,  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15:30.