Skip to main content

Klauzula informacyjna Placówka Wsparcia Dziennego – Zajęcia zdalne, pomoc w nauce

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO z dniem 25 maja 2018r. zależy nam abyście Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe. Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2  informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie (MOPR Krosno – zwany dalej Administratorem) mający swoją siedzibę przy ul. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno. (Nr telefonu kontaktowego 13 432 04 59, adres poczty elektronicznej email: poczta@moprkrosno.pl
 2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub adresem poczty elektronicznej na adres email: iod@moprkrosno.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa tj. art. 6 ust 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. na podstawie przepisów wynikających z Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 4. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski”. Ze wzglądu na sytuację szczególną spowodowana pandemią koronawirusa prowadzenie zajęć oraz pomoc w nauce odbywać będzie się w sposób zdalny za pomocą telefonu, komunikatora internetowego lub platformy umożliwiającej komunikację aby skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Placówkę Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski”..
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Jednak bez wykorzystania Państwa danych osobowych nie będziemy mogli skontaktować się z Państwem w celu prowadzenia zajęć oraz pomocy zdalnej w nauce.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania tj. w okresie przebywania uczestnika na zajęciach w Placówce Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski”, a także po zakończeniu zajęć przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w MOPR Krosno. Ponadto okres przechowywania może ulec wydłużeniu np. z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń.
 2. Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Odbiorcą danych mogą być podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym umowy powierzenia. Informacje o udostępnieniu można uzyskać u Administratora.
 3. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.