Skip to main content

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza nabór na kandydata na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

 

Podstawa prawna:

art. 3 pkt. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz  o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198) w związku z art. 149 § 3, art.175 i  art.178 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.)

Obowiązki kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej:

  • świadczenie pomocy osobie częściowo ubezwłasnowolnionej przy prowadzeniu jej spraw, w szczególności sprawowanie pieczy nad osobą pozostającą pod kuratelą  ( posiadając w tym zakresie jednocześnie kompetencję do dokonywania czynności faktycznych w sprawach dotyczących tej osoby np. spraw związanych z jej zdrowiem, pracą, organizacją spraw domowych
  • obowiązek sprawowania ogólnej pieczy nad majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, wykonywany przez uzyskiwanie informacji dotyczących sytuacji majątkowej podopiecznego, udzielanie mu rad, a w razie stwierdzenia zagrożenia jego interesów – występowanie z odpowiednim wnioskiem do sądu opiekuńczego.
  • wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez osobę częściowo ubezwłasnowolnioną zobowiązań lub rozporządzenia swoim prawem.
  • uzyskanie zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku ubezwłasnowolnionego częściowo
  • składanie sprawozdań.
  • reprezentacja osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, oraz zarząd jego majątkiem – jeśli wynika z orzeczenia sądu. Wydane przez sąd opiekuńczy zaświadczenie określa zakres  uprawnień  kuratora.

Kurator obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod kuratelą i interes społeczny. W razie uchylenia ubezwłasnowolnienia kuratela ustaje z mocy prawa.

 

Zgodnie z art.  179 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego organ państwowy, który ustanowił kuratora, przyzna mu na jego żądanie stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy kuratora jest nieznaczny, a  sprawowanie kurateli czyni zadość zasadom współżycia społecznego.

Kandydat na kuratora powinien:

  • być stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
  • mieć nieposzlakowaną opinię.

Kuratorem/Opiekunem prawnym nie może być osoba:

1) niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych;

2) pozbawiona praw publicznych;

3) pozbawiona władzy rodzicielskiej;

4) skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,

5)osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej  z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

6) osoba, wobec której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna/kuratora

 

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
  2. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z praw publicznych, o niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, oraz zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej oraz o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów naboru – stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji kuratora prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na kuratora ” w pokoju nr 37 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58 – w terminie do  12 czerwca 2019 roku.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 13 432 04 59 wew.115.