Skip to main content

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie

POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ NIEZAWODOWEJ I ZAWODOWEJ

Jeśli czujesz potrzebę pomocy dzieciom, które są pozbawione opieki rodziców zgłoś się do nas – czekamy na Ciebie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Rodzina zastępcza to czasowa forma pomocy dziecku, któremu rodzice biologiczni z różnych powodów nie są w stanie zapewnić należytej opieki. Aby zostać rodzicem zastępczym trzeba chcieć pracować z dziećmi, pomagać im, być otwartym na ich potrzeby, a przede wszystkim trzeba rozumieć dziecko i budować z nim więź.

W rodzinach zastępczych umieszczane są dzieci, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Każde dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje miłości, akceptacji, szacunku i ciepła rodzinnego domu. Jednak  nie każde ma tyle szczęścia, by móc wzrastać w takiej rodzinie. Dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych są mocno doświadczone przez los. Pragną domu i rodziny, która je przytuli, wesprze, wytłumaczy, da poczucie bezpieczeństwa  i doceni. Niestety rodzin zastępczych jest wciąż za mało.

Wszyscy kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej muszą odbyć szkolenie (szkolenie jest bezpłatne, organizowane przez MOPR Krosno) oraz uzyskać kwalifikacje i pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W miejscu zamieszkania rodziny przeprowadzany jest wywiad środowiskowy, podczas którego ustala się m.in. czy warunki mieszkaniowe pozwalają na przyjęcie dziecka. Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem, poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno – wychowawczej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka, zasadę nierozłączania rodzeństwa i w miarę możliwości, opinię wyrażoną przez dziecko.

RODZINNA  PIECZA  ZASTĘPCZA:

 • kieruje się dobrem przyjętego dziecka
 • zapewnia czasową opiekę i wychowanie dziecka w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców biologicznych
 • przyjmuje opiekę nad dzieckiem na podstawie postanowienia sądu
 • umożliwia dziecku kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi
 • osobiście sprawuje opiekę nad powierzonym dzieckiem
 • szanuje prawa dziecka
 • otrzymuje wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów
 • nie jest rodziną adopcyjną

KTO  MOŻE  ZOSTAĆ  RODZINĄ  ZASTĘPCZĄ:

W myśl obowiązujących przepisów prawnych, sprawowanie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeśli spełniają następujące warunki: 

 • dają rękojmię należytego wykonania zadań rodziny zastępczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem ośrodka prowadzącego przygotowanie do tej funkcji,
 • mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce;
 • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • nie są ani nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, nie mieli ograniczonej władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona w stosunku do swoich naturalnych dzieci;
 • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby (jeżeli ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu);
 • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
 • posiadają stale źródło utrzymania;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  – rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  – właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  – wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • uzyskały pozytywną opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa (badanie psychologa bezpłatnie zapewnia MOPR Krosno) oraz pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

WSPARCIE JAKIE MOŻE UZYSKAĆ  RODZINA ZASTĘPCZA:

 • wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • bezpłatną pomoc pedagogiczną, psychologiczna i prawną w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów,
 • szkolenia i grupy wsparcia,
 • świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego  w rodzinnej pieczy zastępczej,
 • dodatek wychowawczy na dziecko w wysokości 500 zł miesięcznie,
 • świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł jednorazowo,
 • dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w wysokości 200 zł m-cznie,
 • inne świadczenia pieniężne wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020 r. poz. 821) m.in. dofinansowanie do wypoczynku dziecka,
 • z rodziną zastępczą niezawodową, która posiada 3 – lenie doświadczenie jako rodzina zastępczą niezawodowa, zawarta może być umowa – zlecenie o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Z tego tytułu przysługiwać będzie wynagrodzenie. 

JEŚLI CHCESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ TO:

 • omów plany przyjęcia dziecka pod pieczę zastępczą ze swoją najbliższą rodziną, decyzję podejmijcie wspólnie.
 • zastanówcie się, jakie są Wasze motywacje przyjęcia dziecka.
 • skontaktujcie się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie

Osoby zainteresowane zapraszamy do naszego Ośrodka, gdzie uzyskają Państwo informacje i odpowiedzi na pytania związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej.

PRZYJDŹ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie

Piastowska 58

38-400 Krosno

ZADZWOŃ

13 43 204 59

poniedziałek – piątek w godz. 730-1530

 NAPISZ

poczta@moprkrosno.pl