Skip to main content

MOPR.111.1.2020                                                                           Krosno, dnia 12.08.2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO

 

            Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie przy ul. Piastowska 58  poszukuje kandydata na stanowisko:

Psycholog

(umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika  w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy do dnia 31.12.2020 r., w pełnym wymiarze czasu pracy)

 1. Wymagania niezbędne:
 2. a) obywatelstwo polskie;
 3. b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
 4. c) nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz przestępstwa skarbowe.
 5. d) nieposzlakowana opinia;
 6. e) wykształcenie wyższe oraz prawo do wykonywania zawodu psychologa zgodnie
  z przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1026);
 7. f) znajomość następujących aktów prawnych:
 • Ustawa o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.);
 • ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 218);
 • ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 218).

 

 1. Zakres wykonywanych obowiązków:
 2. a) porady, konsultacje, dla osób korzystających z pomocy Działu Interwencji Kryzysowej
  w tym:

– prowadzenie indywidualnych konsultacji i poradnictwa psychologicznego dla osób doświadczających przemocy domowej i sprawców przemocy w rodzinie, głównie
w ramach procedury „Niebieska Karta”,

– udzielanie pomocy psychologicznej w przezwyciężaniu trudności opiekuńczo–wychowawczych,

– przekazywanie informacji na temat możliwości pomocy ofiarom przemocy, ich uprawnień oraz danych instytucji realizujących programy terapeutyczne dla ofiar/sprawców przemocy w rodzinie,

– współpraca z Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz z Grupami Roboczymi,

– udzielanie pomocy psychologicznej osobom w kryzysie emocjonalnym;

 1. b) opracowywanie i realizacja planów pomocy;
 2. c) współpraca z pracownikami socjalnymi w celu rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych klientów Działu Interwencji Kryzysowej w Krośnie, w szczególności dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
 3. d) udział w przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego wraz z pracownikiem socjalnym
  u podopiecznych – w uzasadnionych przypadkach;
 4. e) opracowywanie programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie;
 5. f) udzielanie pomocy psychologicznej rodzinom zastępczym i dzieciom w nich umieszczonych;
 6. g) udział w zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy;
 7. h) sporządzanie rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

 

 1. Informacje o warunkach pracy:
 2. a) planowany termin zatrudnienia sierpień 2020 r.;
 3. b) praca w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58 oraz w siedzibie Działu Interwencji Kryzysowej w Krośnie, ul. Legionów 8.
 4. c) biuro znajduje się w budynku piętrowym, stanowisko pracy mieści się na poziomie 1, konieczność poruszania się po kondygnacjach;
 5. d) ciągi komunikacyjne pozwalają na poruszanie się wózkiem inwalidzkim;
 6. e) w pomieszczeniach budynku istnieje możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim;
 7. f) brak oznaczeń dla osób niewidomych;
 8. g) urzędy, instytucje, szkoły, przedszkola i inne placówki w których odbywać się będzie praca z rodziną.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

1) CV oraz list motywacyjny;

2) kwestionariusz osobowy – według wzory stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia;

3) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby niniejszego ogłoszenia – według wzory stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia;

4) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

5) inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach;

6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe -– według wzory stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia;

7) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu polskiego obywatelstwa  oraz posiadaniu nieposzlakowanej opinii w środowisku – według wzory stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia;

8) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy, jeśli Kandydat posiada staż pracy;

9) kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który  zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Celem realizacji powyższego uprawnienia należy złożyć oświadczenie  według wzory stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Załączniki