Skip to main content

Klauzula Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Program CZYSTE POWIETRZE

(wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego)

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie (MOPR Krosno) mający swoją siedzibę przy ul. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno. (Nr telefonu kontaktowego 13 43 204 59, adres poczty elektronicznej email: poczta@moprkrosno.pl).

Mogą Państwo kontaktować się również z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@moprkrosno.pl lub listownie na podany wyżej adres z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzonych postępowań mających na celu wydanie na Państwa żądanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z:

  • realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO¹ oraz art. 10 RODO¹);
  • przetwarzaniem, które jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. b RODO1),

W szczególności na podstawie art. 411 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. poz. 1713);

Państwa dane osobowe przetwarzane są również w celu archiwalnym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO1);

Odbiorcy danych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, organy ścigania w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Odrębna kategorię odbiorców, którym mogą być ujawniane Państwa dane są podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy w związku z korzystaniem z ich usług, w tym z usług wsparcia i serwisowania dla użytkowanych systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wydania zaświadczenia, a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020  r. poz.164) – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO1 przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo żądania ich usunięcia (prawo do „bycia zapomnianym”),
  3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  4. prawo do wniesienia skargi do UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu tj. przeprowadzenia postępowania w celu wydania zaświadczenia, o które się Państwa zwrócili

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).