Skip to main content

Z A P R O S Z E N I E

Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do skorzystania z usług w „Lokalnym Centrum Wsparcia Środowiskowego Zaburzeń Psychicznych w  Krośnie”. Pomoc odbywa się z projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

LCWŚZP mieści się w Krośnie na ul. Grodzkiej 45a (parter budynku Centrum Medyczno-Charytatywnego Caritas w Krośnie). Mieszkańcy Krosna mogą uzyskać bezpłatne wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego.

Osoby uprawnione do skorzystania ze wsparcia to:

– osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,

– osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi,

– osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w tym: długotrwale bezrobotne,  w wieku produkcyjnym,

– osoby bierne zawodowo (pozostające bez pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności, również przewlekle chorzy psychicznie),

– osoby leczone na zaburzenia psychiczne związane z alkoholem,

– osoby używające substancji psychoaktywnych, w tym nadużywanie i uzależnienie od narkotyków.

Formy wsparcia: wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, zorganizowanie i koordynacja odpowiedniej opieki, diagnoza problemów, tworzenie warunków życia sprzyjających rozwijaniu zasobów zdrowia psychicznego, pomoc psychologa na 2 poziomach: dla osoby, która jest chora, ale także dla rodziny.

Ośrodek czynny jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 20:00. Kontakt z profesjonalistami (psychologowie, terapeuta uzależnień, doradca rodziny, terapeuta środowiskowy, planowane zatrudnienie również lekarza psychiatry), po  uprzednim zgłoszeniu na miejscu lub pod numerem  telefonu: 502 214 133.

Załączniki