Skip to main content

Jeśli jesteś najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego, otrzymujesz dodatek mieszkaniowy,

a Twój dochód w stosunku do roku 2019 uległ obniżeniu co najmniej o 25 % ,

możesz ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o  dopłatę

 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwanej dalej „dopłatą do czynszu”.

DOPŁATY DO CZYNSZU

FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021 poz.11) oraz art. 15zzzic – art. 15 zzzii ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych              (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) wprowadzono nowy instrument wsparcia najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania dodatków mieszkaniowych powiększonych o dopłatę                         z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, zwaną  „dopłatą do czynszu” .  

 

Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu

 

Osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 oraz z 2021 r. poz. 11) tj. wyłącznie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony
o dopłatę do czynszu.

 

Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  Oznacza to że dopłata do czynszu przyznawana jest osobom, którzy spełniają warunki „zwykłego dodatku mieszkaniowego” i którzy na wniosku o dodatek mieszkaniowy umieszczą adnotację „ wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.

 

Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może złożyć osoba, której na podstawie decyzji wcześniejszej przysługuje już „zwykły” dodatek mieszkaniowy, wówczas okres wypłaty tego „zwykłego” dodatku mieszkaniowego skraca się do miesiąca poprzedzającego pierwszą wypłatę przyznanego dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

 

Ważne: Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu  składa się nie później niż w dniu 31 marca 2021r.

 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Wymagane jest aby:

  • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty                 w 2019 r.,
  • wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,
  • wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

 

 

 

 

Do wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, poza dokumentami
o  których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych,   dołącza się:

 

  • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
  • oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art. 15zzzid pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ubiegający się najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. oraz ubiegającemu nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu);
  • dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (np. umowa najmu lokalu mieszkalnego).
  •  

W załączniku poniżej wzór oświadczenia:

Załączniki