Skip to main content

Informacja o przystąpieniu do realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2021 roku

 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie
Piastowska 58, 38 – 400 Krosno
tel./fax (13) 43 204 59, adres e-mail: poczta@moprkrosno.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie zwanego dalej ,,Programem”.

2) Na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie planuje się przeznaczyć w 2021 roku kwotę w wysokości 6.000 zł

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE DLA OSOB REALIZUJĄCYCH PROGRAM

Realizacja programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych może być prowadzona  przez osoby, które:

1)  posiadają wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie, politologia albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji,

2) spełniają warunki do prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych określone, w § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. (wymagany wymiar szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie)

3) posiadają doświadczenie w prowadzeniu programów korekcyjno – edukacyjnych
dla osób stosujących przemoc w rodzinie  lub w  pracy terapeutycznej z osobą stosującą przemoc

 TERMIN REALIZACJI:

W okresie od lipca 2021r. do listopada 2021r. (dokładne terminy i szczegółowy plan działań zostaną omówione przed rozpoczęciem współpracy).

 FORMA ZATRUDNIENIA

Umowa cywilno – prawna.

Szczegółowych informacji dla osób chętnych do prowadzenia Programu Korekcyjno-edukacyjnego można uzyskać w Dziale Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie.

Osoba do kontaktu: Alicja Zaremba numer tel. 13 43 026 87 w godzinach od 730 do 1530 od poniedziałku do piątku.