Skip to main content

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, iż realizacja rządowego programu Wspieraj Seniora została wydłużona do 31.12.2021r., nie dłużej jednak niż do dnia odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie
realizuje rządowy program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

  • Cel projektu:

Celem programu Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów jest pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

  •  Zadania realizowane:

Zostanie udzielone wsparcie osobom starszym w wieku 70 lat i więcej, które zdecydują się pozostać w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.  
Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

  •   Grupy docelowe:

Program adresowany jest do:
    1) osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
    2) w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej. Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

  • Sposób realizacji usługi:

Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zamieszkuje na terenie miasta Krosna i zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – tel. 22 505 11 11

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie w godzinach pracy Ośrodka kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie Ośrodek.

W zależności od zorganizowania usługi wsparcia przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej usługa może być świadczona np. raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu.