Skip to main content

Zmiana w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

Od 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie zmiany ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w związku z ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 poz.11)

Najważniejsze informacje dotyczące zmian:

  • Zmiana wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (art. 7 ust. 1e w/w ustawy).

Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego określa rada gminy w drodze uchwały. Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy w danej gminie zobowiązana będzie do stosowania wzorów ww. dokumentów, ustalonych przez daną gminę.

Ponadto konieczne będzie potwierdzenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego przez zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną  do pobierania należności za lokal mieszkalny oraz udokumentowanie wysokości ponoszonych wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego w miesiącu poprzedzających dzień złożenia wniosku  (art. 7 ust. 1 w/w ustawy).

  • Przyjęcie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej jako podstawy ustalenia progu dochodowego (art. 3 ust. 1w/w ustawy).

Na potrzeby ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego uwzględniać się będzie wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, zamiast dotychczasowego wskaźnika, tj. kwoty najniższej emerytury. Dodatek mieszkaniowy przysługiwać będzie, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył           w gospodarstwie:

jednoosobowym – 40%,

wieloosobowym – 30%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, z uwzględnieniem art. 6 ust. 8 i art. 7 ust. 6.

  • Zmiana definicji dochodu (art. 3 ust. 3 w/w ustawy).

Za dochód uważać się będzie dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Druki będą dostępne w Sali Obsługi Klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie oraz na stronie internetowej www.moprkrosno.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach 7.30-15.30 pod nr tel. (13) 4320459.