Skip to main content

Krosno, dnia 23 lipca 2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie
ul. Piastowska 58,
38 – 400 Krosno

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2021”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00114606/01 dnia 14.07.2021 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu w części postępowania

Unieważnienie postępowania w części drugiej.

Na podstawie art. 255 pkt 2, art. 259, art. 260 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, Zamawiający informuje równocześnie i każdego z wykonawców z osobna, o częściowym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021” w zakresie unieważnienia postępowania w odniesieniu do:
części druga ZADANIE NR 2 Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla dwóch osób niepełnosprawnych.

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia w części postępowania – w SWZ Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, a zamówienie na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2021”zostało podzielone na 9 części. Na część drugą postępowania złożono ofertę po terminie. Zgodnie z SWZ oraz ogłoszeniem ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych termin składania ofert określono na dzień 22.07.2021 r. godz. 9:00. Z danych zamieszczonych w miniPortalu stanowiący miejsce składania ofert wynika, że oferta na zadanie numer 2 złożono w dniu 22.07.2021r. ale o godzinie 11:28. Z uwagi na powyższe na podstawie art. 226 ust.1 pkt 1. ustawy Pzp oferta podlega odrzuceniu jako złożona po terminie składania ofert.

W związku z powyższym na podstawie art. 255 pkt 2 w zw. z art. 259 ustawy Pzp Zamawiający unieważnił w części postępowanie w odniesieniu do części drugiej.

Unieważnienie postępowania w części siódmej.

Na podstawie art. 255 pkt 1, art. 259, art. 260 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, Zamawiający informuje równocześnie i każdego z wykonawców z osobna, o częściowym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021” w zakresie unieważnienia postępowania w odniesieniu do:
części siódmej ZADANIE NR 7 Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla trójki dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia.

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia w części postępowania – w SWZ Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, a zamówienie na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2021”zostało podzielone na 9 części. W postępowaniu o udzielenie powyższego zamówienia nie złożono żadnych ofert część siódmą. Z uwagi na powyższe na podstawie art. 255 pkt 1 w zw. z art. 259 ustawy Pzp Zamawiający unieważnił w części postępowanie w odniesieniu do części siódmej.