Skip to main content

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie
corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w
rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania
wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na
jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U.
poz. 1713), w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego,
w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach
o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom
dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów
osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:
– przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania
zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego
roku;
– ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania
zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia
danego roku.
Dla potrzeb wydania tego zaświadczenia, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu,
z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w
wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.
W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała
możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać
zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje
dochody z gospodarstwa rolnego.
Należy jednak zauważyć, że w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” prowadzony jest
nabór wniosków o dofinansowanie w sposób ciągły tzn. przez wszystkie miesiące w roku, bez przerw,
aż do zakończenia trwania Programu tj. do 2027 r. włącznie.
Ponadto, rozpoczęcie przedsięwzięcia tj. poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego przez
wnioskodawcę może nastąpić nawet sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Te dwa elementy Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” powodują, że wnioskodawca ma dużą
elastyczność w wyborze terminu złożenia wniosku o dofinansowanie.
W związku z powyższym, wyżej opisana przerwa w wydawaniu zaświadczeń przez gminy nie powinna
być uciążliwa.
Podkreślić jednak należy, że niezbędny jest komponent informacyjny skierowany do wnioskodawców
w tym zakresie, którzy zamierzają wystąpić z żądaniem o wydanie zaświadczenia o dochodach, a w ich
gospodarstwie domowym pojawiają się dochody z gospodarstwa rolnego, tak żeby mieli świadomość
o występowaniu przerwy w wydawaniu zaświadczeń w takim przypadku.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony
środowiska i gospodarki wodnej będą informowały o tym fakcie na swoich stronach internetowych
oraz za pośrednictwem infolinii ogólnopolskiej Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, a także
w miarę potrzeb przy użyciu innych środków komunikacji.
Gminy również powinny taką informację przekazywać zainteresowanym, co przyczyni się do jej
rozpowszechnienia.