Skip to main content

Krosno, dnia 07.01.2022 r.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych (mężczyzn) z terenu Gminy Miasta Krosna.

 

W ramach zapytania ofertowego Zamawiający zaprasza do przesłania oferty w poniższym zakresie.

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58, 38 – 400 Krosno

e-mail: pcebula@moprkrosno.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaudzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych (mężczyzn) z terenu Gminy Miasta Krosna:

1) będzie realizowane zgodnie z: ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2268 z póżn.zm.), zwaną dalej ustawą Ups oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896), z zastrzeżeniem treści art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 700), tj. Podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie tej ustawy (…) schroniska dla osób bezdomnych, niespełniające standardów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są obowiązane dostosować do tych standardów (…) schroniska dla osób bezdomnych, do dnia 31 grudnia 2022 r.

2) szacowana liczba osób, którym zostanie udzielone schronienie w noclegowni dla mężczyzn – 1 osoba.

Zamawiający przewiduje, że liczba osób bezdomnych (mężczyzn) skierowanych w ciągu 2022 roku wynosić będzie 1. Podana powyższa liczba osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia, a Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia w/w ilości osób w zależności od potrzeb,

3) Pomoc przyznawana w formie tymczasowego schronienia w noclegowni nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione za udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi.

4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, niezwłocznie po podpisaniu umowy 1 egz. regulaminu noclegowni, obowiązującego w noclegowni do której odnosi się przedmiot niniejszego postępowania.

 

III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 15.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

 

IV.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY,  TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Oferta powinna zostać przesłana do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno roku w formie papierowej w terminie do dnia 14 stycznia 2022 roku.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1  do zapytania ofertowego (oferta musi zawierać wszystkie informacje wskazane w Formularzu oferty).

Przesłane w ten sposób dokumenty powinny zostać podpisane przez Wykonawcę lub przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Wykonawcy, wraz z przedłożeniem pełnomocnictwa.

W celu zapewnienia porównywalności ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się (telefonicznie, e-mailowo) z Wykonawcami, których dokumenty będą wymagały uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania.

Dokumenty, co do których dany Wykonawca nie dokonał uzupełnień, wyjaśnień lub doprecyzowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie będą rozpatrywane.

Sposób obliczenia ceny oferty: Wykonawca przygotuje ofertę cenową ze wskazaniem cen jednostkowych netto oraz brutto w złotych dla każdej z pozycji wymienionej w tabeli zawartej w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik  do Zapytania ofertowego oraz łącznej ceny netto i brutto w złotych za realizację zamówienia.

Termin związania ofertą: 30 dni

 

V. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny brutto.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

Cena brutto (C)       100% – 100 pkt

Oferta najtańsza otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

Cn/Cb x 100 x 100% = ilość punktów

gdzie:

Cn – najniższa cena oferty brutto przedmiotu zamówienia spośród ocenianych ofert,

Cb  – cena oferty brutto przedmiotu zamówienia oferty badanej,

100 – wskaźnik stały,

100% – procentowe znaczenie kryterium ceny oferty brutto przedmiotu zamówienia.

O wyborze oferty zdecyduje najwyższa ilość punktów za kryterium Cena (C).

 

 

VI. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego oraz prawo do unieważnienia lub odwołania niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. Modyfikacja treści zapytania ofertowego nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. W tym celu wykonawca powinien przesłać pytania na adres mailowy pcebula@moprkrosno.pl z powołaniem się na nazwę postępowania.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty, w sposób inny niż określony w Zapytaniu ofertowym lub po terminie, spowoduje jej odrzucenie.

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty i opłaty niezbędne dla realizacji zamówienia wynikające wprost z zapytania jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności.

Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa, zgodnie z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny, jak również udzielenia zamówienia w zmniejszonym zakresie ilościowym lub jakościowym.

Jeżeli informacje i dokumenty zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy wskazać, że nie mogą być one udostępniane.

 

 

 

VII. INFORMACJE PODAWANE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie (MOPR Krosno) mający swoją siedzibę przy ul. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno

(nr telefonu kontaktowego 13 432 04 59, adres poczty elektronicznej email: poczta@moprkrosno.pl).

 

  1. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, ulica Piastowska 58, 38-400 Krosno, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub adresem poczty elektronicznej na adres email: iod@moprkrosno.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zasadę jawności postępowań oraz art. 96 ust. 3 Pzp;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz przez okres udzielonej gwarancji, zgodnie z: obowiązującymi przepisami archiwalnymi – ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
  5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
  6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  7. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku gdy wykonanie obowiązku, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Załączniki