Skip to main content

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) – dodatek osłonowy

Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej „RODO”, przekazujemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie (MOPR Krosno) mający swoją siedzibę przy ul. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno. (Nr telefonu kontaktowego 13 43 204 59, adres poczty elektronicznej email: poczta@moprkrosno.pl).

Mogą Państwo kontaktować się również z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@moprkrosno.pl lub listownie na podany wyżej adres z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

 

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez MOPR Krosno:

  • dla prowadzonych postępowań zmierzających do ustalenia prawa, ustalenia wysokości oraz wypłaty dodatku osłonowego, jak również do weryfikacji uprawnień oraz ewentualnego dochodzenia należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych,
  • w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na podstawie przepisów prawa:

ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w związku z art. 6 ust.1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO. W przypadku wydawania decyzji administracyjnych zastosowanie ma ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, organy ścigania w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, z którymi MOPR Krosno  zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z ich usług, w tym usług wsparcia i serwisowania dla użytkowanych w podmiocie systemów informatycznych.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw oraz po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca
1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na Administratorze. Kategoria archiwalna B 10. Ponadto okres przechowywania może się wydłużyć np. z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania podanych powyżej jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z wyżej wymienionych przepisów szczególnych, w oparciu o które prowadzone jest postępowanie w sprawie dodatku osłonowego.