Skip to main content

MOPR. 261.8.2022.                                                            Krosno, dnia 17 czerwca 2022 roku                                                                                                 

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie

 1. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno

 Rozeznanie cenowe

w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na usługę wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski” w Krośnie przy ulicy Grodzkiej 20

W oparciu o zakładowy Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto (załącznik do Zarządzenia Dyrektora MOPR Krosno Nr MOPR.021.13.2021 z dnia 23.04.2021 r. Zamawiający zwraca się z zapytaniem o cenę na realizację poniższego zamówienia:

 1. Opis przedmiotu zamówienia: wychowawca

 

 • organizuje opiekę i wychowanie dzieciom uczęszczającym do placówki,
 • rozpoznaje możliwości, zainteresowania i zdolności wychowanków,
 • prowadzi zajęcia wyrównawcze, w tym pomoc w nauce,
 • organizuje czas wolny, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
 • udziela wsparcia, rady i pomocy w trudnych sytuacjach rozwojowych i życiowych wychowanków przez prowadzenie rozmów indywidualnych lub grupowych,
 • organizuje rozwiązywanie konfliktów między wychowankami,
 • współpracuje z innymi wychowawcami, pracownikami MOPR oraz pracownikami placówek oświatowych i podmiotami leczniczymi,
 • współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka,
 • prowadzi dokumentację, w tym plan pracy i dziennik zajęć,
 • współpracuje z kierownikiem PWD.

 

 1. Termin realizacji zamówienia od dnia 01 lipca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.
 2. Warunki umowy: umowa zlecenie, w wymiarze 60 godzin miesięcznie (średnio 15 godzin tygodniowo).
 3. Inne istotne warunki zamówienia:

1)  Miejsce realizacji zamówienia: Internat ZSKU w Krośnie przy ulicy Czajkowskiego 49.

2) Umowa zlecenia stanowiąca przedmiot zamówienia realizowana będzie zgodnie z harmonogramem,

3) Realizacja przedmiotu zamówienia wymaga konieczności przemieszczania się po terenie miasta Krosna
w celu organizowania zajęć poza siedzibą PWD (np. wyjścia na pływalnię, do parku, do kina) i wycieczek poza teren Gminy Miasto Krosno.

4) O udzielenie zamówienia może ubiegać się:

 • wykształcenie: wyższe:

– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
 1. Sposób przygotowania oferty:

1) Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta” wraz z załącznikami:

 • CV, list motywacyjny,
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • oświadczenie oferenta o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku
  do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • oświadczenie oferenta o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
  przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie oferenta, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest
ograniczona ani zawieszona;

– oświadczenie oferenta, że nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

2) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

3) Ofertę należy złożyć do dnia 28 czerwca 2022 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługa wychowawcy w PWD  ul. Grodzka”, w następującej formie:

– przesyłając pocztą tradycyjną na adres siedziby MOPR: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno, lub

– składając osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca w siedzibie MOPR, lub

– przesyłając elektronicznie na adres MOPR poprzez e-Puap.

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Załączniki