Skip to main content

Przy wypełnianiu wniosku bardzo prosimy o:

  1. czytelne wypełnienie wniosku,
  2. wpisanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail,
  3. wskazanie JEDNEGO głównego źródła ciepła wymienionego w punkcie 3 wniosku,
  4. dostarczenie kserokopii potwierdzającej złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (jeżeli osoba składająca wniosek ją posiada),
  5. osoba będąca wnioskodawcą powinna dodatkowo wpisać się w części wniosku odnoszącej się do składu gospodarstwa domowego,

Stosowanie się do tych sugestii ułatwi nam szybszą weryfikację danych wnioskodawców, a co się z tym wiąże sprawniejszą wypłatę świadczeń.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, iż dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła nie przysługuje na:
– gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową,
– gaz LPG z tzw. butli gazowej,
– centralne ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej.
W związku z tym prosimy o nieskładanie wniosków na wyżej wskazane paliwa, gdyż sparaliżuje to pracę pracowników MOPR, spowolni rozpatrywanie wniosków oraz wypłatę innych świadczeń oraz będzie generować koszty związane z postępowaniem administracyjnym i doręczeniem korespondencji.
Wyżej wskazane dodatki przeznaczone są na: węgiel, pelet drzewny, biomasę, drewno kawałkowe, skroplony gaz LPG (zasilający kocioł gazowy), olej opałowy.

Załączniki