Skip to main content

Przy wypełnianiu wniosku bardzo prosimy o:

  1. czytelne wypełnienie wniosku,
  2. wpisanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail,
  3. wskazanie JEDNEGO głównego źródła ciepła wymienionego w punkcie 3 wniosku,
  4. dostarczenie kserokopii potwierdzającej złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (jeżeli osoba składająca wniosek ją posiada),
  5. osoba będąca wnioskodawcą powinna dodatkowo wpisać się w części wniosku odnoszącej się do składu gospodarstwa domowego,

Stosowanie się do tych sugestii ułatwi nam szybszą weryfikację danych wnioskodawców, a co się z tym wiąże sprawniejszą wypłatę świadczeń.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, iż dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła nie przysługuje na:
– gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową,
– gaz LPG z tzw. butli gazowej,
– centralne ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej.
W związku z tym prosimy o nieskładanie wniosków na wyżej wskazane paliwa, gdyż sparaliżuje to pracę pracowników MOPR, spowolni rozpatrywanie wniosków oraz wypłatę innych świadczeń oraz będzie generować koszty związane z postępowaniem administracyjnym i doręczeniem korespondencji.
Wyżej wskazane dodatki przeznaczone są na: węgiel, pelet drzewny, biomasę, drewno kawałkowe, skroplony gaz LPG (zasilający kocioł gazowy), olej opałowy.

W dniu 21.09.2022r. od godz: 9:45 do godz. 13:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie odbędzie się webinarium online „Cyberbezpieczeństwo z perspektywy klienta usług finansowych – aspekty praktyczne” w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR organizowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Komendą Główną Policji skierowane do seniorów.

Zapraszamy mieszkańców Krosna do uczestnictwa w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Udział w Programie pozwoli:

– radzić sobie z negatywnymi emocjami,

– rozwiązywać konflikty w rodzinie,

– komunikować się,

– kontrolować swoje zachowanie.

 

Udział w Programie jest bezpłatny

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu: 13 420 26 87 w godzinach 7:30 – 15:30.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu tego dodatku zostanie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Jeżeli adres poczty elektronicznej nie został wskazany, informację o przyznaniu dodatku węglowego można odebrać osobiście w organie rozpatrującym wniosek.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku nie wstrzymuje jego wypłaty.